Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Algemene Kinderbijslagwet
Artikel II. Algemene nabestaandenwet
Artikel III. Algemene Ouderdomswet
Artikel IV. Coördinatiewet Sociale Verzekering
Artikel V. Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
Artikel VI. Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
Artikel VII. Toeslagenwet
Artikel VIII. Werkloosheidswet
Artikel IX. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel X. Wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen per 2004
Artikel XI. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Artikel XII. Wijziging Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten per 2004
Artikel XIII. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XIV. Wijziging Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 2004
Artikel XV. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Artikel XVI
Artikel XVII. Wet premieregime bij marginale arbeid
Artikel XVIII. Ziektewet
Artikel XIX. Overgangsbepaling
Artikel XX. Evaluatiebepaling
Artikel XXI. Overgangsbepaling per 2004
Artikel XXII. Inwerkingtreding
Artikel XXIII. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Wet beslistermijnen sociale verzekeringen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 21 december 2000 tot wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de termijn waarbinnen een uitvoeringsorgaan een beschikking op aanvraag op grond van socialeverzekeringswetten dient te geven op eenduidige wijze in de diverse wetten vast te leggen en waar mogelijk in vergelijking met de huidige situatie te verkorten en in verband daarmee een aantal wetten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel VI. Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
[Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.]
2.
Artikel 106 Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, is uitsluitend van toepassing op bezwaarschriften op grond van die wet die met ingang van 1 januari 2001 door het Landelijk instituut sociale verzekeringen worden ontvangen.
Artikel XX. Evaluatiebepaling
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt voor 1 januari 2003 aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
Artikel XXI. Overgangsbepaling per 2004
Op aanvragen ontvangen met ingang van 1 januari 2001 doch voor 1 januari 2004 blijven de artikelen 35, vijfde lid, en 95a van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 28, vijfde lid, 69 en 69a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 34, vierde lid, en 87 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals deze komen te luiden met ingang van 1 januari 2001, van toepassing.
Artikel XXII. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.
Artikel XXIII. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet beslistermijnen sociale verzekeringen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 2000
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de achtentwintigste december 2000
De Minister van Justitie,