Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Ziektewet
Artikel II. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel IV. Wijziging van de Werkloosheidswet
Artikel V. Wijziging Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel VI. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel VII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel VIII. Wijziging Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel IX. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Artikel IXa. Evaluatiebepaling
Artikel X. Inwerkingtreding
Artikel XI. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 4 oktober 2012 tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Ziektewet en enige andere wetten aan te passen teneinde ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel IXa. Evaluatiebepaling [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vier jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
Artikel X. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XI. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 4 oktober 2012
De
Minister
Uitgegeven de twaalfde oktober 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,