Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Eenig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet bepaling betreffende het gebruik van grond voor mijnontginning

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2003. U leest nu de tekst die gold op -.
Wet van 6 maart 1915, houdende bepaling betreffende het gebruik van grond voor mijnontginning
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is een voorziening te treffen met het oog op de mogelijkheid, dat voor eenzelfde veld meer dan eene mijnconcessie wordt verleend;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
Bij eene acte van concessie als bedoeld in artikel 5 der wet van 21 April 1810, concernant les mines, les minières et les carrières, ( Bulletin des Lois n°. 285) kan worden bepaald, dat in het belang van een andere voor hetzelfde veld reeds verleende of nog te verleenen mijnconcessie terreinen kunnen worden aangewezen, die door den concessionaris niet voor zijne ontginning zullen mogen worden gebruikt.
2.
Deze aanwijzing geschiedt met Onze machtiging door Onzen Minister, die met de uitvoering van het besluit tot verleening der concessie is belast.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Maart 1915.
De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel,
Uitgegeven den zestienden Maart 1915.
De Minister van Justitie,