Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet bekrachtiging van de oprichting van de Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2008.
Wet van 24 februari 1955, houdende bekrachtiging van de oprichting van de Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling, alsmede vaststelling van een regeling als bedoeld in artikel 89a van de Comptabiliteitswet 1927 (Stb. 259) ten aanzien van deze Stichting
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor de geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk voor het beheer van de Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling bij de wet een regeling te treffen, als bedoeld in artikel 89 a van de Comptabiliteitswet 1927 ( Stb . 259) en de oprichting van de Stichting bij akte van 19 Juni 1947 te bekrachtigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Wordt bekrachtigd de oprichting door Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Financiën, van Oorlog, van Marine, van Economische Zaken en van Overzeese Gebiedsdelen van de Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling, gevestigd te 's-Gravenhage, welke Stichting wordt geregeerd volgens de in afschrift bij deze wet gevoegde statuten.
1.
Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Financiën en van Economische Zaken worden gemachtigd voor en namens het Rijk met het Bestuur der Stichting een overeenkomst aan te gaan volgens het bij deze wet gevoegde ontwerp, in welke overeenkomst de verhouding tussen het Rijk en de Stichting wordt geregeld.
2.
Onze in het vorige lid genoemde Ministers worden gemachtigd overeenkomsten tot wijziging van de in dat lid bedoelde overeenkomst met de Stichting aan te gaan. Wijzigingen van deze overeenkomst zullen onverwijld door de zorg van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Staten-Generaal worden medegedeeld.
1.
Gerekend met ingang van 4 Juli 1946 komt ten laste van het Rijk een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting, tot een zodanig bedrag als nodig is om, rekening gehouden met bijdragen van derden, een sluitende exploitatie te verkrijgen.
2.
Uitgaven ten behoeve van de Stichting in oprichting gedaan, worden beschouwd als bijdrage aan de Stichting.
Artikel 4
Aan de door Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën aan te wijzen ambtenaren zal, telkens wanneer zulks wordt verlangd, inzage in de boekhouding der Stichting worden gegeven en zullen alle daaromtrent gevraagde inlichtingen worden verstrekt.
Artikel 5
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad , waarin zij is geplaatst.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Februari 1955
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Minister van Financiën,
De Minister van Oorlog en van Marine,
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de negen en twintigste Maart 1955.
De Minister van Justitie,