Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Beheer van waterstaatswerken
- Hoofdstuk 2. Verkeersveiligheid van waterstaatswerken
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 11a
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
verkeersveiligheidseffectbeoordeling: een strategische vergelijkende beoordeling van het effect dat een nieuwe weg of een grondige wijziging van het bestaande wegennet hebben op het verkeersveiligheidsniveau van het wegennet;
verkeersveiligheidsaudit: een onafhankelijke, gedetailleerde, systematische en technische verkeersveiligheidscontrole van de ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject, in alle fasen van het project, van planning tot eerste gebruik;
verkeersveiligheidsinspectie: een gewone periodieke beoordeling van de kenmerken en gebreken van wegen, waarvoor onderhoudswerkzaamheden nodig zijn met het oog op de verkeersveiligheid;
infrastructuurproject: een project voor de bouw van nieuwe weginfrastructuur of voor de grondige wijziging van het bestaande wegennet met gevolgen voor de hoeveelheid verkeersstroom;
wegbeheerder: beheerder van een weg als bedoeld in artikel 11b, eerste lid.
1.
Dit hoofdstuk is van toepassing op wegen die deel uitmaken van het bij ministeriële regeling aan te wijzen wegennet als bedoeld in richtlijn nr. 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319) en die in beheer zijn bij het Rijk of die, in afwijking van artikel 1, in beheer zijn bij een ander dan het Rijk.
2.
In afwijking van het eerste lid is dit hoofdstuk niet van toepassing op:
a. tunnels als bedoeld in richtlijn nr. 2004/54/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PbEG L 167/39);
b. projecten als bedoeld in artikel 2 van de Spoedwet wegverbreding en de bijlage bij de Tracéwet , en
c. projecten waarvoor uiterlijk op 19 december 2010 een aanvangsbeslissing als bedoeld in artikel 2 van de Tracéwet is vastgesteld.
1.
De wegbeheerder voert in een bij ministeriële regeling aan te wijzen fase van de voorbereiding van een infrastructuurproject:
a. een verkeersveiligheidseffectbeoordeling uit, en
b. verkeersveiligheidsaudits uit, waarvan de bevindingen in een verslag worden vastgelegd.
2.
Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de inhoud van een verkeersveiligheidseffectbeoordeling of verkeersveiligheidsaudit, waartoe in elk geval kunnen behoren:
a. elementen waaraan wordt gestreefd aandacht te besteden;
b. de inhoud van een verslag van een verkeersveiligheidsaudit, en
c. vakbekwaamheid van personen die een verkeersveiligheidsaudit uitvoeren, erkenning van instellingen voor afgifte van vakbekwaamheidscertificaten aan die personen, en erkenning van certificaten die zijn afgegeven voor 19 december 2010 of in andere landen.
1.
De wegbeheerder beoordeelt ten minste om de drie jaar de classificatie van weggedeelten met een hoog aantal ongevallen en van de verkeersveiligheid van het wegennet in het kader van de beoordelingen van de exploitatie van het wegennet.
2.
Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld, waartoe in elk geval kunnen behoren:
a. criteria waarvan wordt gestreefd die te beoordelen;
b. de wijze van inspecteren van die weggedeelten, en
c. wijze van afweging ten aanzien van verbetermaatregelen.
Artikel 11e
De wegbeheerder voert op bij ministeriële regeling aangegeven wijze verkeersveiligheidsinspecties uit van in gebruik zijnde wegen teneinde de veiligheidskenmerken van de wegen te identificeren en ongevallen te voorkomen.
Artikel 12
[Wijzigt de Waterstaatswet 1900.]
Artikel 13
[Wijzigt de Rivierenwet.]
Artikel 14
De Wet van 28 februari 1891, tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijks Waterstaatswerken (Stb. 69), wordt ingetrokken.
Artikel 15
De Verkeerswet tegen lintbebouwing wordt ingetrokken.
Artikel 16
[Wijzigt deze wet.]
Artikel 17
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 18
Deze wet wordt aangehaald als: Wet beheer rijkswaterstaatswerken.