Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet beëdiging van de regent

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Rijkswet van 25 maart 1994, houdende bepalingen inzake de beëdiging van de regent
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 37, vierde lid, van de Grondwet ( Stb. 1987, 458), de wet dient te bepalen de wijze waarop de regent de eed of belofte aflegt;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
De regent legt in de in artikel 37, vierde lid, van de Grondwet bedoelde verenigde vergadering van de Staten-Generaal de volgende eed of belofte af:
"Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning; ik zweer (beloof) dat ik in de uitoefening van het koninklijk gezag, zolang de Koning de leeftijd van achttien jaar niet heeft bereikt, (zolang een nog niet geboren kind tot het koningschap geroepen kan zijn of: zolang de Koning buiten staat is verklaard het koninklijk gezag uit te oefenen, dan wel: zolang de Koning de uitoefening van het koninklijk gezag tijdelijk heeft neergelegd) het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
Ik zweer (beloof) dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw regent schuldig is te doen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig!"
(Dat beloof ik!"
2.
Indien de regent het koninklijk gezag uitoefent in het geval als bedoeld bij artikel 37, eerste lid, onder e van de Grondwet luidt, in afwijking van het in het eerste lid bepaalde, de eerste volzin van de eed of belofte:
"Ik zweer (beloof) dat ik in de uitoefening van het koninklijk gezag het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven."
Artikel 2
Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dertigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 3
Deze rijkswet kan worden aangehaald als Wet beëdiging van de regent.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad , het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 25 maart 1994
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken a.i.,
Uitgegeven de veertiende april 1994
De Minister van Justitie,