Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel IIA
Artikel IIB
Artikel III
Artikel IIIA
Artikel IIIB
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel IXA
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIIA
Artikel XIIB
Artikel XIII
Artikel XIIIA
Artikel XIIIB
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Wet basisregistraties kadaster en topografie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 5 maart 2007, houdende wijziging van de Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster en enige andere wetten in verband met de aanwijzing van de kadastrale registratie, de kadastrale kaart en het geografisch bestand als basisregistraties en enkele andere wijzigingen (Wet basisregistraties kadaster en topografie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is als onderdeel van de invoering van een stelsel van basisregistraties de Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster en enige andere wetten te wijzigen in verband met de aanwijzing van de kadastrale registratie, de kadastrale kaart en het geografisch bestand als basisregistraties en de Kadasterwet op enkele onderdelen te vereenvoudigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Kadasterwet.]
Artikel II
[Wijzigt de Organisatiewet Kadaster.]
Artikel IIA
[Wijzigt de Belemmeringenwet privaatrecht.]
Artikel IIB
[Wijzigt de Gemeentewet.]
Artikel III
[Wijzigt de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.]
Artikel IIIB
[Wijzigt de Interimwet stad- en milieubenadering.]
Artikel V
[Wijzigt de Luchtvaartwet en deze wet.]
Artikel VI
[Wijzigt de Monumentenwet 1988.]
Artikel VII
[Wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]
Artikel IX
[Wijzigt de Onteigeningswet.]
Artikel X
[Wijzigt de Reconstructiewet Midden-Delfland.]
Artikel XI
[Wijzigt de Waterschapswet.]
Artikel XII
[Wijzigt de Waterstaatswet 1900.]
Artikel XIIA
[Wijzigt de Wet aansprakelijkheid olietankschepen.]
Artikel XIIB
[Wijzigt de Wet agrarisch grondverkeer.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet bodembescherming.]
Artikel XIIIA
[Wijzigt de Wet geluidhinder.]
Artikel XIIIB
[Wijzigt de Wet inrichting landelijk gebied.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet voorkeursrecht gemeenten.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wet op de Ruimtelijke Ordening.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet ruimtelijke ordening.]
Artikel XVIII
[Wijzigt deze wet en de Wet ruimtelijke ordening.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Zeebrievenwet.]
1.
Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel H, van deze wet bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster, een verzoek in behandeling is als bedoeld in artikel 112, 113 of 114 van de Kadasterwet, zoals die wet onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip luidde, wordt dat verzoek gelijkgesteld aan een verzoek als bedoeld in artikel 7t, eerste of derde lid.
2.
Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel H, van deze wet de genoemde Dienst een beslissing heeft genomen op een bezwaar als bedoeld in artikel 56b en op dat tijdstip de termijn waarbinnen een belanghebbende tegen die beslissing een verzoekschrift had kunnen indienen, indien artikel 56c van de Kadasterwet op dat tijdstip nog had gegolden, nog niet is verstreken, kan de belanghebbende tegen die beslissing op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroep bij de rechtbank instellen binnen de wettelijke termijn, te rekenen vanaf dat tijdstip. De vorengenoemde Dienst stelt de belanghebbende na het tijdstip van inwerkingtreding van eerdergenoemd onderdeel onverwijld op de hoogte van die wijziging.
3.
Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel H, van deze wet een verzoekschrift is ingediend krachtens artikel 56c of de artikelen 112, 113 of 114 van de Kadasterwet, zoals die artikelen onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip luidden, blijven de artikelen 56c tot en met 56e, zoals die artikelen onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip luidden, van toepassing op dat verzoekschrift, de behandeling daarvan door de rechtbank en op de bijwerking. De Dienst, genoemd in het eerste lid, handelt in het geval van een vorenbedoeld verzoekschrift overeenkomstig artikel 7r van de Kadasterwet, als gewijzigd door deze wet.
Artikel XXI
Binnen twee jaar na inwerkingtreding van artikel I of II of een onderdeel daarvan, kunnen bij algemene maatregel van bestuur met het oog op een goede invoering van dat artikel of dat onderdeel voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste drie jaren afwijkende regels worden gesteld ten aanzien van:
a. het krachtens de Kadasterwet als authentiek aanmerken van een gegeven;
b. het verplicht gebruik van een authentiek gegeven krachtens deze wet;
c. de melding van gerede twijfel omtrent een authentiek gegeven door een bestuursorgaan;
d. de eenmalige gegevensverstrekking.
Artikel XXII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XXIII
Deze wet wordt aangehaald als: Wet basisregistraties kadaster en topografie.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 5 maart 2007
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Uitgegeven de tweeëntwintigste maart 2007
De Minister van Justitie