Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Inhoud basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 3. Het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 4. Inrichting van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 5. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
- Hoofdstuk 6. Wijziging van de in de basisregistratie grootschalige topografie opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 7. Controle
+ Hoofdstuk 8. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet basisregistratie grootschalige topografie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Een bestuursorgaan dat gerede twijfel heeft over het in overeenstemming zijn met de fysieke werkelijkheid van een in de basisregistratie grootschalige topografie opgenomen authentiek gegeven, binnen de normen ten aanzien van actualiteit en nauwkeurigheid die aan dat gegeven in de catalogus worden gesteld, of over het ontbreken van een authentiek gegeven in de basisregistratie grootschalige topografie, doet daarvan onder opgaaf van redenen melding aan de Dienst.
2.
De melding, bedoeld in het eerste lid, kan achterwege blijven indien:
a. een wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat;
b. de gerede twijfel ontstaat in een geval waarin een onderzoek naar een strafbaar feit plaatsvindt.
Artikel 26
Na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, zendt de Dienst die melding onverwijld door naar de bronhouder waaraan de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft op grond van artikel 10 of 16, eerste lid, onder a, is toebedeeld.
1.
De bronhouder beslist na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, over de wijziging dan wel opneming van het betreffende authentiek gegeven.
2.
Indien de bronhouder niet binnen een werkdag na ontvangst van de melding, bedoeld in artikel 25, eerste lid, heeft beslist over de wijziging dan wel opneming van het betreffende authentieke gegeven, bericht hij aan de Dienst dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft in onderzoek is.
3.
Op de levering en de verwerking van een bericht als bedoeld in het tweede lid zijn de artikelen 15 en 18 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de Dienst in afwijking van artikel 18, eerste lid, het bericht verwerkt in een afzonderlijk register.
4.
De bronhouder onderzoekt het betreffende authentiek gegeven en beslist zo spoedig mogelijk over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven, doch uiterlijk op het moment van de eerstvolgende bijhouding van het desbetreffende geografische object op grond van de actualiteitseisen die aan dat object in de catalogus worden gesteld.
5.
In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid zendt de bronhouder een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, met betrekking tot een authentiek gegeven dat uit een andere basisregistratie is overgenomen door naar de houder van de betreffende basisregistratie indien de bronhouder constateert dat het authentiek gegeven in de basisregistratie grootschalige topografie daaruit juist is afgeleid. De bronhouder doet hiervan mededeling aan het bestuursorgaan dat de melding heeft gedaan.
1.
Indien de bronhouder op grond van artikel 27, eerste dan wel vierde lid, heeft beslist over wijziging dan wel opneming van het betreffende authentiek gegeven, levert hij indien van toepassing dat authentiek gegeven onverwijld aan de Dienst en bericht de bronhouder aan de Dienst dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is.
2.
De Dienst verwerkt een bericht als bedoeld in het eerste lid in het register, bedoeld in artikel 27, derde lid, tegelijk met de verwerking van de wijziging in de basisregistratie grootschalige topografie of, indien een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, niet tot wijziging leidt, binnen vier werkdagen na ontvangst van dat bericht.
3.
De bronhouder maakt zijn beslissing over wijziging dan wel opneming van het betreffende authentiek gegeven onverwijld bekend aan het bestuursorgaan dat de melding, bedoeld in artikel 25, eerste lid, heeft gedaan.