Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Titel I. Inleidende bepalingen
+ Titel II. Overdracht van land en vestiging of overdracht van een beperkt recht op land
+ Titel III. Vervreemding aan rechtspersonen; de ontbinding van rechtspersonen
+ Titel IV. Ontbinding van gemeenschappen
+ Titel V. Het verzoek om goedkeuring of toestemming: de ontwerp-overeenkomst
+ Titel VI. De behandeling door de grondkamer en het administratief beroep
+ Titel VII. Bureau beheer landbouwgronden
+ Titel VIII. Voorkeursrecht van het bureau beheer landbouwgronden
+ Titel IX. Koopplicht in het kader van de toetsing
+ Titel X. Grondbankstelsel
- Titel XI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Wet agrarisch grondverkeer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 60
Indien voor een provincie geen regelen zijn gesteld krachtens artikel 8 treden voor die provincie de artikelen 2-19, met uitzondering van het bepaalde bedoeld in artikel 2, eerste, derde en vierde lid, buiten werking.
Artikel 61
Het is verboden onjuiste of onvolledige opgaven te doen met het oog op het verkrijgen van de goedkeuring van een overeenkomst tot vervreemding van land.
1.
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, zijn belast de bij besluit van Onze Minister daartoe aangewezen ambtenaren.
2.
Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
3.
De toezichthouder beschikt niet over de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5:15, 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht.
1.
Onze Minister verleent op aanvraag ontheffing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 8, 9 en 14, eerste lid, onder b, sub 1°, indien naar zijn oordeel sprake is van een bijzondere omstandigheid en gewichtige belangen tot het verlenen van een ontheffing aanleiding geven.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid verleent Onze Minister ontheffing van het bepaalde krachtens artikel 8, derde lid.
3.
Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
4.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld met betrekking tot de procedure die bij het aanvragen van een ontheffing moet worden gevolgd, alsmede met betrekking tot de beslissing omtrent de aanvraag.
5.
Tegen een beschikking van Onze Minister omtrent de verlening, de weigering, de verlenging of de intrekking van een ontheffing staat beroep open bij de Centrale Grondkamer.
Artikel 65
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 66 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 67
De rechten, lasten, verplichtingen en bezittingen van de Stichting "Beheer Landbouwgronden" gaan bij haar opheffing over op het bureau.
Artikel 68
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Deze wet is niet van toepassing ten aanzien van overeenkomsten, waarvan een akte is opgemaakt, welke voor de dag van inwerkingtreding van deze wet, een zekere dagtekening heeft verkregen.
2.
Artikel 66 is niet van toepassing op zaken, die op het tijdstip van het in werking treden van de wet aanhangig zijn bij de grondkamers, de Centrale Grondkamer, de pachtkamers van de kantongerechten of de pachtkamer van het gerechtshof te Arnhem.
3.
De in deze wet opgenomen bepalingen inhoudende de wijziging van de Pachtwet zijn niet van toepassing op pachtovereenkomsten, aangegaan voor het in werking treden van deze wet en waarvan een schriftelijke pachtovereenkomst of een vonnis tot schriftelijke vastlegging aan de Grondkamer ter goedkeuring ingezonden wordt binnen één jaar na het in werking treden van deze wet.
1.
Deze wet kan worden aangehaald als "Wet agrarisch grondverkeer".
2.
Zij treedt in werking met ingang van een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan zijn.