Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Titel I. Inleidende bepalingen
+ Titel II. Overdracht van land en vestiging of overdracht van een beperkt recht op land
+ Titel III. Vervreemding aan rechtspersonen; de ontbinding van rechtspersonen
+ Titel IV. Ontbinding van gemeenschappen
+ Titel V. Het verzoek om goedkeuring of toestemming: de ontwerp-overeenkomst
+ Titel VI. De behandeling door de grondkamer en het administratief beroep
+ Titel VII. Bureau beheer landbouwgronden
+ Titel VIII. Voorkeursrecht van het bureau beheer landbouwgronden
+ Titel IX. Koopplicht in het kader van de toetsing
- Titel X. Grondbankstelsel
+ Titel XI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Wet agrarisch grondverkeer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het bureau kan overgaan tot de uitgifte in erfpacht van landbouwgrond aan een ondernemer in de landbouw, in bij zodanige maatregel te bepalen gevallen.
2.
Na afloop van het tijdvak waarvoor de landbouwgrond in erfpacht is uitgegeven, heeft de erfpachter de mogelijkheid de landbouwgrond te kopen tegen de werkelijke waarde als omschreven in artikel 43, vierde lid, derde en vierde zin.
3.
De erfpachter heeft de in het tweede lid omschreven mogelijkheid, indien hij een daartoe strekkend verzoek ten minste één jaar en ten hoogste drie jaar voor het tijdstip waarop de erfpacht eindigt, bij het bureau heeft ingediend.
4.
Indien met het bureau geen overeenstemming over de prijs wordt verkregen, kan de erfpachter een verzoek richten tot de rechtbank binnen welks rechtsgebied het desbetreffende land geheel of grotendeels is gelegen. De artikelen 45 en 46 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 58
Onze Minister stelt nadere regelen vast omtrent de uitgifte alsmede omtrent de bij uitgifte te stellen voorwaarden.
1.
Op aanvragen tot de uitgifte in erfpacht van landbouwgrond wordt beslist door de commissie beheer landbouwgronden.
2.
Onze Minister stelt regelen met betrekking tot de bij een beschikking te volgen werkwijze.
3.
Tegen beschikkingen van de commissie beheer landbouwgronden staat beroep open bij Onze Minister.