Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 14 november 2002 tot wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 met het oog op het opheffen van enige verschillen tussen deze wetten en het in die wetten expliciteren van integriteit als onderwerp van toezicht, alsmede in verband met enige noodzakelijke technische aanpassingen (Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 te wijzigen met het oog op het opheffen van enige verschillen tussen deze wetten en het in die wetten expliciteren van integriteit als onderwerp van toezicht, alsmede in verband met enige noodzakelijke technische aanpassingen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet toezicht beleggingsinstellingen.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet toezicht kredietwezen 1992.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet melding zeggenschap 1996.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds.]
Artikel X
Ingeval voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet:
b. de in artikel 156, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 bedoelde noodregeling is uitgesproken,
blijven op de noodregeling de bepalingen van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf onderscheidenlijk Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 van toepassing die voor dat tijdstip golden.
Artikel XI
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XII
[Wijzigt de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
Artikel XIV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XV
Deze wet wordt aangehaald als: Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 14 november 2002
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de twintigste februari 2003
De Minister van Justitie,