Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 januari 1988 en per 1 juli 1988

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 mei 2006.
Wet van 24 december 1987, houdende het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale zekerheidswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1988 en per 1 juli 1988
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, in verband met de terugdringing van de werkloosheid alsook de beperking van de collectieve uitgaven en van het financieringstekort, om de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale zekerheidswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1988 en per 1 juli 1988 achterwege te laten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
Per 1 januari 1988 en per 1 juli 1988 blijft de toepassing van:
b. artikel 15, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ( Stb. 1987, 89);
c. artikel 46, eerste lid, van de Werkloosheidswet ( Stb. 1987, 93);
j. artikel 35, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet ( Stb. 1986, 360);
alsmede van het daaromtrent in de wet van 24 december 1986 ( Stb. 651) bepaalde, achterwege.
2.
In afwijking van de in het eerste lid genoemde artikelen wordt bij de herziening per 1 januari 1989 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1988 en 30 april 1988.
Artikel 2
In afwijking van artikel 23 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid ( Stb. 1987, 94) heeft per 1 januari 1988 en per 1 juli 1988 geen herziening van het aldaar bedoelde dagloon plaats en wordt bij de herziening per 1 januari 1989 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1988 en 30 april 1988.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1988.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 24 december 1987
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de dertigste december 1987
De Minister van Justitie,