Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 januari 1987 en 1 juli 1987

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 mei 2006.
Wet van 24 december 1986, houdende het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1987 en per 1 juli 1987
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, in verband met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector, om de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1987 en per 1 juli 1987 achterwege te laten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
Per 1 januari 1987 en per 1 juli 1987 blijft de toepassing van:
b. artikel 15, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ( Stb. 1977, 492);
i. artikel 35, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet ( Stb. 1986, 360);
alsmede van het daaromtrent in de Wet van 19 december 1985 ( Stb. 704) bepaalde, achterwege.
2.
In afwijking van de in het eerste lid genoemde artikelen wordt bij de herziening per 1 januari 1988 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1987 en 30 april 1987.
Artikel 2
Indien het bij koninklijke boodschap van 23 januari 1986 ingediende voorstel van wet onder de titel " Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid " (kamerstukken II 1985/1986, 19 383) tot wet wordt verheven en artikel 23 van die wet in werking treedt, vindt, in afwijking van dat artikel, per 1 januari 1987 en per 1 juli 1987 geen herziening van het aldaar bedoelde dagloon plaats en wordt, in afwijking van artikel 23 van die wet, bij de herziening per 1 januari 1988 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1987 en 30 april 1987.
Artikel 3
Indien het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende voorstel van wet onder de titel " Werkloosheidswet " (kamerstukken II 1985/1986, 19 261) tot wet wordt verheven en artikel 46 van die wet in werking treedt, blijft per 1 juli 1987 de toepassing van artikel 46, eerste lid, van die wet achterwege en wordt, in afwijking van genoemd artikellid, bij de herziening per 1 januari 1988 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1987 en 30 april 1987.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1987.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 24 december 1986
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de dertigste december 1986
De Minister van Justitie,