Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 januari 1986 en per 1 juli 1986

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 mei 2006.
Wet van 19 december 1985, tot het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1986 en per 1 juli 1986
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, in verband met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector, om de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1986 en per 1 juli 1986 achterwege te laten, alsmede op grond van inkomenspolitieke overwegingen de tweede fase van de overgangsregeling herziening minimumdagloonbepalingen op te schorten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
Per 1 januari 1986 en per 1 juli 1986 blijft de toepassing van:
b. artikel 15, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ( Stb. 1977, 492);
f. artikel 25, eerste lid, van de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 ( Stb. 1984, 94);
h. artikel 28 a , eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers ( Stb. 1977, 495);
alsmede van het daaromtrent in de Wet van 20 december 1984 ( Stb. 652) bepaalde, achterwege.
2.
In afwijking van de in het eerste lid genoemde artikelen wordt bij de herziening per 1 januari 1987 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1986 en 30 april 1986.
Artikel 2
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1986.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 19 december 1985
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de zevenentwintigste december 1985
De Minister van Justitie,