Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 27 oktober 2011 tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en enkele andere wetten in verband met aanpassingen in het nabestaandenpensioen, een vergoeding voor deelname van leden van de Eerste Kamer aan internationale parlementaire assemblees en enkele technische wijzigingen (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene wet politieke ambtsdragers aan te passen met betrekking tot de dekking van het nabestaandenpensioen en het schrappen van de korting op het nabestaandenpensioen bij een groot leeftijdsverschil tussen partners, in de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer een vergoeding op te nemen voor leden van de Eerste Kamer die deelnemen aan internationale parlementaire assemblees, en enkele technische aanpassingen aan te brengen in diverse wetten op het terrein van politieke ambtsdragers;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.]
Artikel II
[Wijzigt de Gemeentewet.]
Artikel III
[Wijzigt de Waterschapswet.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement (totstandkoming Statuut leden Europees Parlement)(Stb. 2009/37).]
Artikel X
[Wijzigt de Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, enz. (harmonisatie uitkeringsrechten en onder werking van Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van commissarissen van de Koning, burgemeesters en bestuurders van waterschappen).]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer.]
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
2.
Artikel I, onderdelen H, I, K, L, M, O en P, werkt terug tot en met 31 december 2008.
3.
Artikel I, onderdelen Q en R, werkt terug tot en met 27 februari 2010.
4.
Artikel III, onderdeel B, werkt terug tot en met 10 maart 2010.
5.
De artikelen VII, onderdeel B, en VIII werken terug tot en met 24 maart 2010.
6.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel W, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel XIII
Deze wet wordt aangehaald als: Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 27 oktober 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de achttiende november 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,