Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Categorieen van verwerkingen
- Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Vrijstellingsbesluit Wbp

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 mei 2018. U leest nu de tekst die gold op 24 mei 2018.
Artikel 44. Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie
Hoofdstuk 2 van dit besluit is ook van toepassing op de doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Unie, indien:
a. het een land betreft dat partij is bij de op 2 mei 1992 te Oporto totstandgekomen Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 132), tenzij uit een besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie voortvloeit dat deze doorgifte is beperkt of verboden.
b. de Commissie van de Europese Gemeenschappen overeenkomstig artikel 25, zesde lid, van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281), onderscheidenlijk de Raad van de Europese Unie, heeft vastgesteld dat het derde land waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt;
c. het een geval betreft als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder a of e, van de wet;
d. de gegevens in overeenstemming met de beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen nr. 2000/520/EG van 26 juli 2000 overeenkomstig richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, betreffende de gepastheid van de bescherming geboden door de Veiligehavenbeginselen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de daarmee verband houdende Vaak gestelde vragen, die door het ministerie van Handel van de Verenigde Staten zijn gepubliceerd (PbEG L 215) naar een verantwoordelijke of bewerker gevestigd in de Verenigde Staten worden doorgegeven; of,
e. de gegevens worden doorgegeven krachtens een vergunning als bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de wet en deze vergunning betrekking heeft op een intern bindende gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens binnen een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 45. Voorafgaand onderzoek
Hoofdstuk 2 van dit besluit is niet van toepassing op verwerkingen die zijn onderworpen aan voorafgaand onderzoek.
Artikel 46. Vrijwillige aanmelding
Hoofdstuk 2 van dit besluit is niet van toepassing op verwerkingen waarvan de verantwoordelijke te kennen heeft gegeven ten aanzien daarvan te willen voldoen aan de verplichting ingevolge artikel 27 van de wet.
Artikel 47. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet bescherming persoonsgegevens in werking treedt.
Artikel 48. Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als: Vrijstellingsbesluit Wbp.