Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
- Hoofdstuk 2. Categorieen van verwerkingen
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Vrijstellingsbesluit Wbp

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 mei 2018. U leest nu de tekst die gold op 24 mei 2018.
1.
Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de registratie van de ontvangst, de behandeling en de afdoening van documenten door de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
2.
De verwerking geschiedt slechts voor:
a. het organiseren van de ontvangst en verzending van de documenten;
b. de behandeling, de aanmaak, de afdoening en archivering van documenten;
c. intern beheer;
d. het behandelen van geschillen.
3.
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de afzender of geadresseerde van het betrokken document;
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
c. een aanduiding van het onderwerp waarop het betrokken document betrekking heeft en de naam en het zakelijk adres van degene die met de behandeling daarvan is belast;
d. andere gegevens dan bedoeld onder a tot en met c met het oog op de organisatie van de behandeling van de documenten.
4.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen die belast zijn met de in het tweede lid bedoelde activiteiten, met dien verstande dat verstrekking aan derden slechts geschiedt met het oog op het behandelen van geschillen;
b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de wet.
5.
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaren nadat de betrokken gegevens werden opgenomen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
1.
Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen in verband met het aanbieden van faciliteiten of diensten op een netwerk aan personen die in dienst zijn van of werkzaam zijn ten behoeve van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op openbare telecommunicatienetwerken als bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Telecommunicatiewet en de openbare telecommunicatiediensten als bedoeld in artikel 1.1, onder f, van de Telecommunicatiewet.
3.
De verwerking geschiedt slechts voor:
a. het faciliteren van de communicatie met de aansluitpunten van het netwerk;
b. het onderhoud en het beheer van het netwerk;
c. interne controle en beveiliging;
d. het behandelen van geschillen.
4.
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. gegevens ten behoeve van identificatie van en communicatie met de gebruikers binnen het netwerk;
b. gegevens met betrekking tot bevoegdheden van de gebruiker en de netwerkbeheerder met het oog op de aangeboden faciliteiten en diensten van het netwerk;
c. gegevens met betrekking tot de verrichtingen van de gebruikers en de netwerkbeheerder;
d. gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor de gebruikers.
5.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen die belast zijn met de in het tweede lid bedoelde activiteiten, met dien verstande dat verstrekking aan derden slechts geschiedt met het oog op het behandelen van geschillen;
b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de wet.
6.
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 6 maanden nadat zij zijn verkregen dan wel twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd.
1.
Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen die uitsluitend zijn gericht op het onderhoud, het beheer, de beveiliging, het gebruik en de goede werking van computersystemen of computerprogramma's binnen de organisatie van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
2.
De verwerking geschiedt slechts voor:
a. de controle op en de beveiliging van de computersystemen of computerprogramma's;
b. de ondersteuning van de goede werking van de computersystemen of computerprogramma's;
c. het sorteren en herstellen van (tussen)bestanden;
d. het aanmaken van reservekopieën van (tussen)bestanden;
e. het beheer van de systemen of programma's.
3.
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. gegevens met betrekking tot het gebruik van de programmatuur;
b. technische en besturingsgegevens;
c. gegevens ter bevordering van een goede werking;
d. historische gegevens;
e. gebruikersgegevens.
4.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan het systeem-, gegevensbeheer of applicatiebeheer of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de wet.
5.
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 6 maanden nadat zij zijn verkregen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
1.
Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen in verband met het gebruik van communicatieapparatuur die ter beschikking wordt gesteld aan personen die in dienst zijn van of werkzaam zijn ten behoeve van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
2.
De verwerking geschiedt slechts voor:
a. het tot stand brengen van de verbinding tussen de afzender en de geadresseerde;
b. het verzenden van mondelinge of schriftelijke boodschappen;
c. de interne controle en beveiliging;
d. het behandelen van geschillen.
3.
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. de voor de communicatie benodigde gegevens;
b. gegevens met betrekking tot de datum en het tijdstip waarop de communicatie tot stand is gebracht en beëindigd.
4.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen die zijn belast met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten, met dien verstande dat verstrekking aan derden slechts geschiedt met het oog op het behandelen van geschillen;
b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de wet.
5.
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 6 maanden nadat zij zijn verkregen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
1.
Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op het geven van toegang tot gebouwen of informatiesystemen van de verantwoordelijke, dan wel onderdelen daarvan aan personen die in dienst zijn van of werkzaam zijn ten behoeve van de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
2.
De verwerking geschiedt slechts voor:
a. het verlenen van toegang tot gebouwen of informatiesystemen, dan wel onderdelen daarvan;
b. het toekennen van toegangsbevoegdheden;
c. de interne controle en bedrijfsbeveiliging.
3.
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de betrokkene, waaronder gegevens met betrekking tot het zakelijk adres;
b. een informatieloos administratienummer;
c. gegevens met betrekking tot de aan betrokkene verleende bevoegdheden tot het betreden van ruimtes of toegang tot onderdelen van de informatiesystemen en gegevens met betrekking tot het tijdvak waarbinnen deze bevoegdheden bestaan;
d. gegevens met betrekking tot het feitelijke gebruik van de verleende bevoegdheden, alsmede gegevens met betrekking tot het gebruik van wachtwoorden;
e. voor zover het toegangscontrole tot gebouwen betreft, een afbeelding van betrokkene ten behoeve van de uitreiking van een toegangspas.
4.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b. ambtenaren van de politie bij incidenten ingevolge artikel 8, onder e, van de wet;
c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de wet.
5.
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk zes maanden nadat het recht op toegang van betrokkene is vervallen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
1.
Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen, anders dan bedoeld in de artikelen 3 tot en met 35, betreffende personen die in dienst zijn van of werkzaam zijn ten behoeve van de verantwoordelijke, uitsluitend ten dienste van het interne beheer van de betrokken organisatie, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
2.
De verwerking geschiedt slechts voor:
a. het interne beheer;
b. de bedrijfsbeveiliging.
3.
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot het zakelijk adres, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
c. feitelijke gegevens betreffende de functie en de taak binnen de organisatie van de verantwoordelijke;
d. feitelijke gegevens betreffende de door de betrokkene verrichte of te verrichten werkzaamheden;
e. gegevens betreffende de aanwezigheid van de betrokkene op de plaats waar de arbeid wordt verricht en de afwezigheid in verband met ziekte, verlof of arbeidsduurverkorting;
f. gegevens betreffende de aan de betrokkene beschikbaar gestelde werk- en bedrijfsruimte, gereedschappen, machines, kantoorbehoeften en ander materiaal of kleding, alsmede andere voorzieningen die met het oog op de werkzaamheden zijn verstrekt.
4.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de wet.
5.
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk zes maanden nadat de betrokkene de organisatie van de verantwoordelijke heeft verlaten of diens werkzaamheden ten behoeve van de organisatie heeft beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
1.
Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen betreffende personen die de organisatie van de verantwoordelijke bezoeken of hebben bezocht, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
2.
De verwerking geschiedt slechts voor:
a. het interne beheer;
b. de bedrijfsbeveiliging.
3.
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de bezoeker, waaronder gegevens met betrekking tot de organisatie waartoe de bezoeker behoort;
b. gegevens betreffende de persoon of de afdeling die de betrokkene wenst te bezoeken;
c. gegevens betreffende de reden van het bezoek;
d. gegevens betreffende de datum en het tijdstip van de aankomst en het vertrek van de bezoeker;
e. gegevens inzake het identiteitsbewijs van betrokkene;
f. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a.
4.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen, daaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, alsmede de persoon of de afdeling die het bezoek ontvangt;
b. ambtenaren van de politie in geval van incidenten ingevolge artikel 8, onder e, van de wet;
c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de wet.
5.
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk zes maanden na de datum van het bezoek, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
1.
Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen, die zijn toevertrouwd aan de zorg van de verantwoordelijke, door middel van het gebruik van duidelijk zichtbare videocamera's, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de handhaving van de openbare orde.
3.
De verwerking geschiedt slechts voor:
a. de bescherming van de veiligheid en gezondheid van een of meer natuurlijke personen;
b. de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen;
c. de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;
d. de controle op een productieproces;
e. het vastleggen van incidenten.
4.
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. video-opnamen van de gebouwen en terreinen en zich daarop bevindende personen en zaken, waarover de zorg van de verantwoordelijke zich uitstrekt;
b. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de video-opnamen zijn gemaakt.
5.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het derde lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b. ambtenaren van de politie in geval van incidenten, ingevolge artikel 8, onder e, van de wet;
c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de wet.
6.
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vier weken nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van de geconstateerde incidenten.