Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
- Hoofdstuk 2. Categorieen van verwerkingen
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Vrijstellingsbesluit Wbp

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 mei 2018. U leest nu de tekst die gold op 24 mei 2018.
1.
Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen van beoefenaren van individuele beroepen in de gezondheidszorg, als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg , betreffende hun patiënten, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
2.
De verwerking geschiedt slechts voor:
a. het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg, individueel of in samenwerkingsverband, mits dit samenwerkingsverband niet meer dan zes personen telt;
b. het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
c. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
d. het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
3.
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokken patiënt;
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
c. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige patiënten;
d. gegevens als bedoeld onder a, van de gezins- of familieleden van de patiënt alsmede anderen die over het welzijn en de gezondheid van de patiënt worden ingelicht;
e. gegevens betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt en, ingeval van erfelijke aandoeningen, diens gezins- en familieleden;
f. andere bijzondere gegevens, als bedoeld in artikel 16 van de wet, met het oog op de goede behandeling of verzorging van de patiënt;
g. gegevens betreffende de gevolgde en te volgen behandeling van de patiënt alsmede de verstrekte medicamenten of voorzieningen;
h. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
i. gegevens betreffende de verzekering van de patiënt;
j. andere gegevens noodzakelijk met het oog op de uitoefening van het beroep.
4.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling van de patiënt alsmede degenen die optreden als vervanger van de voor de verwerking verantwoordelijke, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden;
b. onderzoekers, als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
c. zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
d. derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de verstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
e. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d.
5.
De persoonsgegevens worden verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijn is verstreken en bij het ontbreken daarvan uiterlijk vijf jaar na beëindiging van de behandeling.
1.
Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen van instellingen als bedoeld in artikel 1.1.1, van de Wet langdurige zorg en artikel 1, onderdeel m, van de Zorgverzekeringswet, betreffende personen aan wie zij verblijf, verzorging en zorg verschaffen, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
2.
De verwerking geschiedt slechts voor:
a. het verlenen van huisvesting en de met de woonfunctie direct samenhangende voorzieningen;
b. het verlenen van zorg;
c. het kunnen functioneren als contactadres voor familieleden, curatoren, mentoren en naaste betrekkingen;
d. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
e. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen;
f. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
g. de uitvoering of toepassing van een andere wet.
3.
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
c. gegevens die betrekking hebben op het verlenen van huisvesting en de met de woonfunctie direct samenhangende voorzieningen;
d. gegevens die betrekking hebben op het verlenen van zorg;
e. gegevens als bedoeld onder a, van degene die functioneert als contactadres, als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c;
f. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
g. verzekeringsgegevens;
h. gegevens met betrekking tot de arts van betrokkene;
i. andere dan de onder a tot en met h bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
4.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;
c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e en f, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of  41 van de wetuit te oefenen.
5.
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaren nadat de verlening van zorg is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
1.
Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen ten behoeve van het verlenen van kinderopvang, onderscheidenlijk gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.1., eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen door of vanwege de verantwoordelijke, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
2.
De verwerking geschiedt slechts voor:
a. het organiseren van de opvang en de begeleiding van het kind;
b. het onderhouden van contacten met de ouders, voogden en verzorgers van de kinderen;
c. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen of het innen van vorderingen die samenhangen met de opvang, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
d. het aanvragen van subsidie;
e. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
f. de uitvoering of toepassing van een andere wet.
3.
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van het kind;
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
c. gegevens als bedoeld onder a, alsmede bank- en girorekeningnummer van de ouders, voogden of verzorgers van het kind;
d. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van het kind;
e. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van het kind voor zover die noodzakelijk zijn met het oog op de opvang;
f. gegevens betreffende de organisatie van de opvang, de deelname aan activiteiten en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
g. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen vorderingen in het kader van de opvang, de leermiddelen en activiteiten;
h. andere dan de onder a tot en met g bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
4.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die leiding geven aan of belast zijn met de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet.
5.
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de opvang is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.