Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
- Hoofdstuk 2. Categorieen van verwerkingen
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 14 Vrijstellingsbesluit Wbp

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 mei 2018. U leest nu de tekst die gold op 24 mei 2018.
1.
Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de huur of verhuur van roerende of onroerende zaken door de verantwoordelijke, waaronder begrepen het aanvragen en verstrekken van een huurtoeslag, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
2.
De verwerking geschiedt slechts voor:
a. de uitvoering van de huurovereenkomst;
b. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
c. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen;
d. het aanvragen en verstrekken van een huurtoeslag;
e. het onderhoud en de reparatie van de te huren en verhuren roerende en onroerende zaken;
f. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
g. activiteiten van intern beheer;
h. de uitvoering of toepassing van een andere wet.
3.
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de huurder of verhuurder;
b. gegevens als bedoeld onder a, van de voormalig huurder en diens partner en van medehuurders of medebewoners;
c. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
d. gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst;
e. gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking van een huurtoeslag;
f. gegevens met het oog op het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken;
g. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
h. andere dan de onder a tot en met g bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
4.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet;
c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e en f, van de wet, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in het derde lid, onder a, en nadat het voornemen daartoe aan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of  41 van de wetuit te oefenen.
5.
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de huur is geëindigd, met dien verstande dat de gegevens met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van een huurtoeslag worden verwijderd uiterlijk vijf jaar nadat de huurtoeslag is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.