Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Afkortingenlijst
A1. Toegang
1. Inleiding
2. Bevoegdheid
3. Voorwaarden
4. Bewijsmiddelen
4.1. Document voor grensoverschrijding
4.2. Afgifte van bijzondere doorlaatbewijzen aan de grens
4.3. Visum
4.4. Reisdoel
4.5. Middelen van bestaan
4.6. Deponeren retourticket en garantiesom
4.7. Garantstelling door derde
4.8. Aannemelijk maken Nederlanderschap
4.9. Procedure vervallen en inhouding document voor grensoverschrijding
4.10. Onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland
4.11. Diplomatieke en consulaire koeriers
4.12. Passagierende zeelieden
4.13. Adoptiekind, adoptiefkind en pleegkind
5. Visa
5.1. Wijzigen van visa
5.2. Kosten van visa
5.3. Terugkeervisa
5.4. Visum voor verblijf van langere duur (mvv) (type D)
6. Vrije termijn
7. Toezicht aan de buitengrens
7.1. Controle
7.2. Toegang onder voorwaarden
7.3. Weigeren van toegang
7.4. Ondersteuning van doorgeleiding via Nederland bij verwijdering door de lucht
8. Bijzondere categorieën
9. Verplichtingen voor vervoerders
A2. Toezicht
1. Inleiding
2. Staande houden
2.1. Staande houden ter vaststelling identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie
2.2. Staande houden ter uitvoering van een overdrachtsbesluit
2.3. Staande houden in verband met uitvoering artikel 55 Vw
2.4. Overname uit strafrecht
2.5. Overbrengen en ophouden
3. Onderzoek identiteit en verblijfsstatus
4. Rechtsbijstand
5. Verhoor
6. Verlenging en einde ophouding
7. Kennisgeving aan derden
8. Bevoegdheden ten aanzien van reis- en verblijfsdocumenten
9. Binnentreden
10. Verplichtingen in het kader van toezicht
10.1. Verlenen van medewerking aan identificatie
10.2. Verplichting tot het verstrekken van gegevens
10.3. Meldplicht
10.3.1. Meldplicht in het kader van toelatingsprocedures
10.3.2. Meldplicht in het kader van terugkeer
10.3.3. Onttrekking meldplicht
10.4. Borgsom
10.5. Veiligheidsfouillering
11. Toezicht op bewijsmiddelen
12. Signaleringen
12.1. Inleiding
12.2. Opneming van signaleringen
12.3. Aanvang termijn signalering
12.4. Gevolgen signalering bij het aantreffen aan de grens of binnen Nederland
12.5. Signaleringen en verblijfstitels/verblijfsaanvragen
12.6. Aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
12.7. Bezit geldige verblijfstitel en signalering
12.8. Opheffing van signaleringen
12.8.1. Verzoek opheffing van een signalering in het (N)SIS
12.8.2. Verzoek opheffing van signalering in het OPS
12.9. Toegang verlenen ondanks signalering
13. Gedragslijn bij ongewenste politieke activiteiten
A3. Vertrek en uitzetting
1. Inleiding
2. Zelfstandig vertrek
3. Vertrektermijnen
4. Reisdocumenten
4.1. Aanvragen van een geldig document voor grensoverschrijding
4.2. Contact met de diplomatieke vertegenwoordiging
4.3. Moment van aanvraag
4.4. Gedragslijn als geen geldig document voor grensoverschrijding kan worden verkregen
4.5. Gebruik van een EU-staat
4.6. Het stellen van aantekeningen in geldige documenten voor grensoverschrijding van de vreemdeling
4.7. Het inhouden van bewijsmiddelen
5. Vertrek met behulp van de IOM
6. Uitzetting
6.1. Uitgeprocedeerde Amv’s
6.2. Vertrek van gezinsleden uit Nederland
6.3. Geen uitzetting ondanks de vertrekplicht
6.4. Uitzetting tijdens een (last minute) verblijfsaanvraag
6.5. Verantwoordelijkheid voor maatregelen uitzetting
6.6. Aanlevering van de vreemdeling voor de uitzetting
6.7. Informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitzetting
6.8. Hulpmiddelen ten behoeve van uitzetting
6.9. Overdracht in het kader van de Verordening (EU) nr. 604/2013
6.10. Bericht van vertrek of ontruiming
6.11. Gedragslijn als uitzetting niet mogelijk is
7. Geen uitzetting om gezondheidsredenen
7.1. Schriftelijke kennisgeving
7.1.1. Aanvraag op grond van artikel 64 Vw
7.1.2. Raadplegen BMA
7.1.3. Inwilliging
7.1.4. Handelwijze aanvraag om uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw bij een inreisverbod
7.1.5. Handelwijze aanvraag om uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw bij een overdracht op grond van de Verordening (EU) nr.604/2013
7.2. Toepassing van artikel 64 Vw in afwachting van definitieve besluitvorming
7.2.1. Opvang in afwachting van definitieve besluitvorming op een aanvraag om uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw
7.3. Medische aspecten parallel aan de asielprocedure
7.3.1. Inwilliging
7.4. Procedure bij zwangerschap/ bevalling
7.5. Procedure bij tbc
7.6. Procedure in geval van vreemdelingenbewaring
7.7. Rechtsmiddelen
8. Uitzetting via aanvoerende vervoersonderneming
9. Verhaal van kosten van uitzetting
10. Vreemdelingen in de strafrechtketen
11. Internationale overeenkomsten over terug- en overname
A4. Het inreisverbod en de ongewenstverklaring
1. Inleiding
2. Het inreisverbod
2.1. Gronden voor het inreisverbod
2.2. Geen inreisverbod
2.3. Duur van het inreisverbod
2.4. Procedurele aspecten
2.4.1. Voorbereiding van het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbod
2.4.2. Uitreiking van het besluit tot uitvaardiging van een inreisverbod
2.5. Opheffing of tijdelijke opheffing van het inreisverbod
2.5.1. De vorm van de aanvraag tot opheffing van het inreisverbod
2.5.2. Beoordeling van de aanvraag tot opheffing van het inreisverbod
2.5.3. Aanvraag tot opheffing van het inreisverbod bij gevaar nationale veiligheid
2.5.4. Tijdelijke opheffing van het inreisverbod
2.5.6. Van rechtswege vervallen
3. Ongewenstverklaring
3.1. Gronden voor ongewenstverklaring
3.2. Procedurele aspecten
3.3. Voorbereiding van een besluit tot ongewenstverklaring
3.4. Uitreiking van het besluit tot ongewenstverklaring
3.5. Opheffing van de ongewenstverklaring
3.5.1. Inleiding
3.5.2. De vorm en inhoud van de aanvraag
3.6. Beoordeling van de aanvraag
3.7. Tijdelijke opheffing van de ongewenstverklaring
3.7.1. Vorm van de aanvraag
3.7.2. Inhoud van de aanvraag
3.7.3. Beoordeling van de aanvraag
3.7.4. Voorwaarden aan de tijdelijke opheffing van de ongewenstverklaring
3.7.5. Binnenkomst, toezicht en vertrek
3.8. EU-/EER-onderdanen, Zwitserse onderdanen en familieleden
A5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen
1. Inleiding
2. Algemeen
2.1. Mededeling van vrijheidsontnemende maatregelen
2.2. Aanmelding vreemdeling
2.3. Het lichten van vreemdelingen
2.4. Minderjarigen en gezinnen met minderjarigen
3. Vrijheidsontneming op grond van artikel 6 Vw
3.1. Gronden voor vrijheidsontneming op grond van artikel 6 Vw
3.2. Gezinnen met minderjarigen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen
4. Beschikbaar houden op grond van artikel 55, eerste lid, Vw
5. Vrijheidsbeperking op grond van artikel 56 Vw
6. Algemene voorwaarden voor bewaring
6.1. Bewaring op grond van artikel 59 Vw
6.2. Bewaring van Dublinclaimanten op grond van artikel 59a Vw
6.3. Bewaring in verband met aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 59b Vw
6.4. Gehoor
6.5. Bijstand van een raadsman
6.6. De vorm waarin de maatregel wordt opgelegd
6.7. Hernieuwde vrijheidsontneming op een andere bewaringsgrond
6.8. De duur
6.9. Voorlopige voorziening
6.10. Tenuitvoerlegging
6.11. Plaatsing in een justitiële inrichting
6.12. Het overbrengen en ophouden na strafrechtelijke detentie
6.13. Tenuitvoerlegging strafrechtelijk vonnis tijdens de vrijheidsontneming
6.14. Beëindiging vrijheidsontneming
7. De behandeling van het beroep
A6. Registratie en identificatie
6.1. Het Protocol Identificatie en Labeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3.4 Vreemdelingencirculaire 2000 (A)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
3.4. Uitreiking van het besluit tot ongewenstverklaring
Bij de uitreiking van het besluit tot ongewenstverklaring handelt de ambtenaar belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen als volgt:
hij reikt het origineel van de beschikking aan de vreemdeling in persoon uit;
hij verstrekt een brochure in een voor de vreemdeling begrijpelijke taal met betrekking tot de ongewenstverklaring;
hij maakt hiervan een proces-verbaal op;
hij zendt, in het geval een gemachtigde van de vreemdeling bekend is, een kopie van de beschikking aan de gemachtigde toe op dezelfde dag dat de beschikking en de brochure zijn uitgereikt.
Als de uitreiking van de beschikking aan de vreemdeling in persoon niet mogelijk is, dan zendt de IND:
de beschikking – met de brochure – per aangetekende brief naar het laatst bekende adres van de vreemdeling; en
een kopie van de beschikking aan de gemachtigde van de vreemdeling, als een gemachtigde bekend is.
Als bekend is dat de vreemdeling niet langer op het laatst bekende adres woont, zendt de IND de beschikking – met de brochure – aan de gemachtigde van de vreemdeling, als een gemachtigde bekend is.
Als geen gemachtigde van de vreemdeling bekend is of de gemachtigde stelt niet of niet langer gemachtigde te zijn, wordt volstaan met de bekendmaking van de beschikking door mededeling ervan in de Staatscourant.