Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XIVa
Artikel XV
Artikel XVI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 21 mei 2012 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische aard, alsmede van de Telecommunicatiewet ter herstel van een abuis (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wegenverkeerswet op een aantal punten van uiteenlopende aard te wijzigen, de Wet personenvervoer 2000 te wijzigen ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod en op enkele punten van technische aard, de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat te wijzigen aangezien het in verband met het raadplegen van betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces wenselijk is een meer op maat gesneden vorm van overleg op het terrein van Verkeer en Waterstaat in te richten, de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet te wijzigen op enkele punten van technische aard, alsmede een abuis in de Telecommunicatiewet te herstellen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet luchtvaart.]
Artikel V
[Wijzigt de Binnenvaartwet.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet overleg verkeer en waterstaat.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot.]
Artikel IX
[Wijzigt de Waterwet.]
Artikel X
[Wijzigt de Invoeringswet Waterwet.]
Artikel XI
[Wijzigt de Waterschapswet.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering recidiveregeling ernstige verkeersdelicten (puntenstelsel)).]
Artikel XIVa
[Wijzigt de Telecommunicatiewet.]
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen Aa en E, en XI.
2.
De artikelen I, onderdelen Aa en E, en XI treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
3.
Artikel II, onderdeel Ca, werkt terug tot en met 1 januari 2011.
4.
Artikel V, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 juli 2009.
5.
Indien de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht eerder in werking treedt dan artikel XII van deze wet, werkt artikel XII terug tot en met het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Artikel XVI
Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 21 mei 2012
De Minister van Infrastructuur en Milieu ,
Uitgegeven de vijfde juni 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie ,