Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel IVa
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XVIIIa
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXa
Artikel XXb
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVa
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIII
Artikel XXIX
Artikel XXX
Artikel XXXI
Artikel XXXII
Artikel XXXIII
Artikel XXXIV
Artikel XXXV
Artikel XXXVa
Artikel XXXVI
Artikel XXXVII
Artikel XXXVIII
Artikel XXXIX
Artikel XL
Artikel XLI
Artikel XLII
Artikel XLIII
Artikel XLIV
Artikel XLV
Artikel XLVI
Artikel XLVIa
Artikel XLVIb
Artikel XLVIc
Artikel XLVId
Artikel XLVIe
Artikel XLVII
Artikel XLVIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 26 november 2014 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, alsmede in de Wet op de dierproeven tot herstel van een abuis (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die dezen zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is in enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wijzigingen van wetstechnische of anderszins ondergeschikte aard aan te brengen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten, alsmede een abuis in de Wet op de dierproeven te herstellen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Aanpassingswet veiligheidsregio's.]
Artikel II
[Wijzigt de Advocatenwet BES.]
Artikel III
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel IV
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel IVa
[Wijzigt de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.]
Artikel V
[Wijzigt de Belastingwet BES.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit politieke delinquenten 1945.]
Artikel VII
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2. ]
Artikel IX
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 3.]
Artikel X
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek BES Boek 4.]
Artikel XI
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 6.]
Artikel XII
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 8.]
Artikel XIII
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 10.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Deurwaarderswet BES. ]
Artikel XV
[Wijzigt de Faillissementswet.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Gemeentewet.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderswet.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Inkwartieringswet.]
Artikel XVIIIa
[Wijzigt de Overleveringswet.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Politiewet 2012.]
Artikel XX
[Wijzigt het Tribunaalbesluit. ]
Artikel XXa
[Wijzigt de Uitvoeringswet EG-executieverordening.]
Artikel XXb
[Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Wet administratieve rechtspraak BES.]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.]
Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens BES.]
Artikel XXV
[Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.]
Artikel XXVa
[Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]
Artikel XXVI
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel XXVII
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.]
Artikel XXVIII
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]
Artikel XXIX
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel BES.]
Artikel XXX
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]
Artikel XXXI
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel XXXII
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering BES.]
Artikel XXXIII
[Wijzigt de Wet griffierechten burgerlijke zaken.]
Artikel XXXIV
[Wijzigt de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.]
Artikel XXXV
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
Artikel XXXVa
[Wijzigt de Wet op de naburige rechten.]
Artikel XXXVI
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]
Artikel XXXVII
[Wijzigt de Wet op het notarisambt.]
Artikel XXXVIII
[Wijzigt de Wet op het notarisambt BES.]
Artikel XXXIX
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]
Artikel XL
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]
Artikel XLI
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]
Artikel XLII
[Wijzigt de Wet houdende aanwijzing van een rechter op grond van artikel 54 van het Verdrag van Washington van 18 maart 1965 inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten.]
Artikel XLIII
[Wijzigt de Wet gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen ingevolge Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen voor kolen en staal.]
Artikel XLIV
[Wijzigt de Wet vaststelling van regelen betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken van het Benelux-Gerechtshof.]
Artikel XLV
[Wijzigt de Wet uitvoering rechtsvorderingsverdrag Groot-Brittannië.]
Artikel XLVI
[Wijzigt deze wet. ]
Artikel XLVIa
[Wijzigt de Wet veiligheidsregio’s. ]
Artikel XLVIb
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het notarisambt, enz. (o.m. gewijzigde regeling legalisatie handtekeningen notarissen)(Stb.2014/202).]
Artikel XLVIc
[Wijzigt de Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken).]
Artikel XLVId
[Wijzigt de Wet forensische zorg.]
1.
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2.
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen IV en XVI van deze wet in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (Stb. 2013, 76). Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na die datum, treden de artikelen IV en XVI van deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Artikel XLVIII
Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 26 november 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,