{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXIa
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIIIa
Artikel XXIIIb
Artikel XXIIIc
Artikel XXIIId
Artikel XXIV
Artikel XXV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 27 oktober 2011 tot partiële wijziging van een aantal wetten op het gebied van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele wetten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te wijzigen in verband met de aanvulling van omissies en het herstel van fouten van technische aard;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling Advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet politiegegevens.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens BES.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.]
Artikel IV
[Wijzigt de Luchtvaartwet BES.]
Artikel V
[Wijzigt de Uitleveringswet.]
Artikel VI
[Wijzigt de Auteurswet.]
Artikel VII
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel VIII
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]
Artikel IX
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek BES Boek 1.]
Artikel X
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]
Artikel XI
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 6.]
Artikel XII
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Uitvoeringswet EU-richtlijn 1999/70/EG (raamovereenkomst door het EVV, de UNICE en het CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd).]
Artikel XIV
[Wijzigt de Ambtenarenwet.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek en Ambtenarenwet ivm verbod tot maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Faillissementswet.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES.]
Artikel XX
[Wijzigt de Wet controle op rechtspersonen.]
Artikel XXI
[Wijzigt deze wet.]
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X(Kst. 32822).]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Gemeentewet.]
Artikel XXIIIa
[Wijzigt de Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering ((herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken)(Kst. 32468).]
Artikel XXIIIb
[Wijzigt de Wet versterking positie rechter-commissaris(Kst. 32177).]
Artikel XXIIIc
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
1.
[Wijzigt de Wet op de kansspelen.]
2.
[Wijzigt de Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning (Stb. 2011/575).]
Artikel XXIV
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XXV
Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet Veiligheid en Justitie, met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 27 oktober 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de achtste november 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,