{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Werkloosheidswet
Artikel II. Wijziging van de Ziektewet
Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel IV. Wijziging van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel V. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet
Artikel VI. Wijziging van de Arbeidstijdenwet
Artikel VII. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel VIII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel IX. Wijziging van de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
Artikel X. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Artikel XI. Wijziging van de Wet arbeid en zorg
Artikel XII. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel XIII. Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Artikel XIV. Wijziging van de Wet werk en bijstand
Artikel XV. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel XVI. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel XVII. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel XVIII. Wijziging van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel XIX. Wijziging van de Pensioenwet
Artikel XX. Wijziging van de Wet verplichte beroepspensioenregeling
Artikel XXI. Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
Artikel XXII. Wijziging van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Artikel XXIII. Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie
Artikel XXIV. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek
Artikel XXIVa
Artikel XXIVb. Wijziging van de Intrekkingswet IWWB
Artikel XXIVc. Wijziging van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank
Artikel XXIVd. Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd
Artikel XXIVe. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden
Artikel XXIVf. Wijziging van de Algemene bijstandswet
Artikel XXIVg. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet
Artikel XXIVh. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
Artikel XXIVi. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet
Artikel XXIVj. Wijziging van de Toeslagenwet
Artikel XXIVk. Wijziging van de Wet werk en inkomen kunstenaars
Artikel XXV. Citeertitel
Artikel XXVI. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verzamelwet SZW-wetgeving 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel XXIVa
Vervallen.
Artikel XXIVb. Wijziging van de Intrekkingswet IWWB
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]
Artikel XXV. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW-wetgeving 2009.
Artikel XXVI. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 2 juli 2009
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2009
De Minister van Justitie,