Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Algemene Kinderbijslagwet
Artikel II. Algemene nabestaandenwet
Artikel III. Algemene Ouderdomswet
Artikel IV. Arbeidsomstandighedenwet
Artikel V. Arbeidstijdenwet
Artikel VI. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
Artikel VIa. Cessantiawet BES
Artikel VII. Kaderwet SZW-subsidies
Artikel VIII. Participatiewet
Artikel IX. Toeslagenwet
Artikel X. Werkloosheidswet
Artikel Xa. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Artikel XI. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES
Artikel XII. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Artikel XIII. Wet arbeid en zorg
Artikel XIV. Wet arbeid vreemdelingen
Artikel XV. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel XVI. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Artikel XVII. Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel XVIII. Wet flexibel werken
Artikel XIX. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel XX. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel XXI. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Artikel XXII. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Artikel XXIII. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
Artikel XXIV. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Artikel XXV. Wet ongevallenverzekering BES
Artikel XXVI. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XXVII. Wet op het kindgebonden budget
Artikel XXVIII. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel XXIX. Wet studievoorschot hoger onderwijs
Artikel XXX. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
Artikel XXXI. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
Artikel XXXII. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel XXXIII. Wet ziekteverzekering BES
Artikel XXXIV. Ziektewet
Artikel XXXV
Artikel XXXVI. Inwerkingtreding
Artikel XXXVII. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verzamelwet SZW 2016

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 25 november 2015 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen in de wetgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;
Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel XXXVI. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.
Artikel XXXVII. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW 2016.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 25 november 2015
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de tiende december 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,