Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Algemene Kinderbijslagwet
Artikel II. Algemene nabestaandenwet
Artikel III. Algemene Ouderdomswet
Artikel IV. Algemene wet bestuursrecht
Artikel IVa. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Artikel V. Arbeidsomstandighedenwet
Artikel VI. Burgerlijk Wetboek
Artikel VIa. Burgerlijk Wetboek BES
Artikel VIb. Cessantiawet BES
Artikel VIc. Faillissementswet
Artikel VII. Gemeentewet
Artikel VIIa. Invoeringswet Participatiewet
Artikel VIII. Kaderwet SZW-subsidies
Artikel IX. Participatiewet
Artikel IXa. Pensioenwet
Artikel IXb. Pensioenwet BES
Artikel X. Toeslagenwet
Artikel Xa. Verzamelwet SZW 2013
Artikel XI. Werkloosheidswet
Artikel XII. Wet algemene ouderdomsverzekering BES
Artikel XIII. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Artikel XIV. Wet arbeid en zorg
Artikel XV. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Artikel XVI. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel XVII. Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel XVIII. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel XIX. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel XX. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Artikel XXa. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
Artikel XXI. Wet melding collectief ontslag
Artikel XXII. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Artikel XXIII. Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen
Artikel XXIV. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XXV. Wet op de economische delicten
Artikel XXVI. Wet op de loonvorming
Artikel XXVII. Wet op de ondernemingsraden
Artikel XXVIII. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
Artikel XXVIIIa. Wet op het kindgebonden budget
Artikel XXVIIIb. Wet sociale werkvoorziening
Artikel XXIX. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XXX. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel XXXa. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
Artikel XXXI. Wet verplichte beroepspensioenregeling
Artikel XXXII. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
Artikel XXXIII. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel XXXIV. Wet werk en zekerheid
Artikel XXXV. Wet ziekteverzekering BES
Artikel XXXVa. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Artikel XXXVI. Ziektewet
Artikel XXXVIa. Eenmalige aanpassing bedragen
Artikel XXXVIb. Intrekking Wet participatiebudget
Artikel XXXVIc. Overgangsrecht in verband met intrekking Wet participatiebudget
Artikel XXXVId. Wet aanpassing financieel toetsingskader
Artikel XXXVIe. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
Artikel XXXVIf. Wet op de loonbelasting 1964
Artikel XXXVII. Inwerkingtreding
Artikel XXXVIII. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel xxiv Verzamelwet SZW 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum: