{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Algemene kinderbijslagwet
Artikel II. Algemene nabestaandenwet
Artikel III. Algemene ouderdomswet
Artikel IIIa. Arbeidstijdenwet
Artikel IV. Arbeidswet 2000 BES
Artikel IVa. Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945
Artikel IVb. Kaderwet SZW-subsidies
Artikel IVc. Pensioenwet BES
Artikel IVd. Remigratiewet
Artikel V. Toeslagenwet
Artikel VI. Werkloosheidswet
Artikel VIa. Wet algemene ouderdomsverzekering BES
Artikel VII. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES
Artikel VIIa. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Artikel VIII. Wet arbeid en zorg
Artikel IX. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel X. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel XI. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Artikel XII. Wet op de economische delicten
Artikel XIII. Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel XIV. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
Artikel XIVaa. Wet houdende wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie
Artikel XIVa. Wet inburgering
Artikel XV. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Artikel XVI. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel XVII. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel XVIIaa. Wet inkomstenbelasting 2001
Artikel XVIIa. Wet minimumlonen BES
Artikel XVIII. Wet ongevallenverzekering BES
Artikel XVIIIa. Wet op de ondernemingsraden
Artikel XIX. Wet participatiebudget
Artikel XX. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel XXa. Wet tot inschrijving van arbeidskrachten 1945 BES
Artikel XXI. Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel XXII. Wet werk en bijstand
Artikel XXIII. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel XXIV. Wet ziekteverzekering BES
Artikel XXV. Ziektewet
Artikel XXVI. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
Artikel XXVIa. Wet van 4 juli 1946 houdende de instelling van een arbeidsbureau BES
Artikel XXVII. Samenloop Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters en Ziektewet
Artikel XXVIII. Samenloop Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters en Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel XXVIIIa. Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)
Artikel XXIX. Inwerkingtreding
Artikel XXX. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verzamelwet SZW 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen in de wetgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945 van Verzamelwet SZW 2013">
Artikel IVa. Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945
[Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2014/504.]
[Wijzigt het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945.]
Wet tot inschrijving van arbeidskrachten 1945 BES van Verzamelwet SZW 2013">
Artikel XXa. Wet tot inschrijving van arbeidskrachten 1945 BES
[Wijzigt de Wet tot inschrijving van arbeidskrachten 1945 BES en de Wet vereenvoudiging regelingen SVB.]
Artikel XXIX. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XXX. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW 2013.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 19 juni 2013
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,