Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Algemene Kinderbijslagwet
Artikel II. Algemene nabestaandenwet
Artikel III. Algemene Ouderdomswet
Artikel IV. Arbeidsgeschillenwet 1946 BES
Artikel V. Arbeidsomstandighedenwet
Artikel VI. Cessantiawet BES
Artikel VII. Toeslagenwet
Artikel VIII. Werkloosheidswet
Artikel IX. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES
Artikel X. Wet arbeid en zorg
Artikel XI. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel XII. Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES
Artikel XIII. Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel XIV. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel XV. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel XVI. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Artikel XVII. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XVIIa. Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden
Artikel XVIII. Wet participatiebudget
Artikel XIX. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel XIXa. Wet uniformering loonbegrip
Artikel XX. Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel XXI. Wet werk en bijstand
Artikel XXIa. Wijziging van de Wet werk en bijstand na inwerkingtreding Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
Artikel XXII. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel XXIII. Wet Werkloosheidsvoorziening
Artikel XXIV. Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld
Artikel XXV. Wet ziekteverzekering BES
Artikel XXVI. Ziektewet
Artikel XXVII. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met Wet uniformering loonbegrip
Artikel XXVIIa. Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met Wet uniformering loonbegrip
Artikel XXVIII. Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met Wet van 6 juni 2011
Artikel XXIX. Wijziging van de Ziektewet in verband met Wet van 6 juni 2011
Artikel XXX. Inwerkingtreding
Artikel XXXI. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verzamelwet SZW 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 1 december 2011 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen in de wetgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel XXX. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XXXI. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW 2012.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 1 december 2011
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de twintigste december 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,