{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Financiën
+ Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Verzamelwet sociale verzekeringen 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 30 november 2006 tot wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2007)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele correcties en andere wijzigingen aan te brengen in een aantal socialeverzekeringswetten, met name in verband met de inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel XIII. Wijziging van de Wet wijziging WW-stelsel
[Wijzigt de Wet wijziging WW-stelsel (Stb. 2006/303).]
Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW van Verzamelwet sociale verzekeringen 2007">
Artikel XVIII. Wijziging grondslag Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
Na de inwerkingtreding van artikel XIV, onderdeel F, van deze wet berust het Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW op artikel 63a, zevende lid, van de Ziektewet .
Artikel XIX. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XX. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet sociale verzekeringen 2007.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 30 november 2006
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2006
De Minister van Justitie