Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Algemene voorwaarden voor verlening van de tegemoetkoming
+ 3. De aanvraag
+ 4. Hoogte tegemoetkoming en hoogte plafond
+ 5. De vaststelling
+ 6. Uitvoeringsovereenkomst
+ 7. Intrekking en wijziging tegemoetkoming
+ 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van Salmonella (PPE) 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 19 december 2013 houdende een tegemoetkoming voor de aankoop van vaccindoses ten behoeve van de bestrijding van Salmonella in de pluimveesector (Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van Salmonella (PPE) 2014)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 96, tweede lid, sub b. onder 6°, en sub d., van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's;
Gelet op de artikelen 96, 97, 98 en 100, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien het Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 29 november 2013 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor 2014 en volgende jaren ingediende jaarlijkse en meerjarenprogramma's en van de financiële bijdrage van de Unie voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen (2013/722/EU);
Gezien de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011.
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënemaatregelen en bestrijding zoönosen in pluimveebedrijven en kuikenbroederijen (PPE) 2011 (hierna: de Verordening) over, en verstaat voorts onder: Diergeneesmiddelenwet
a. vermeerderingsdieren : fokpluimvee of vermeerderingspluimvee;
b. geregistreerd vaccin : vaccin dat op grond van de is geregistreerd voor gebruik bij vermeerderingsdieren of leghennen ter voorkoming van een besmetting met Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium;
c. vaccinatie : toediening van een geregistreerd vaccin bij vermeerderingsdieren of leghennen die niet ouder zijn dan 25 weken overeenkomstig de voorwaarden die daaraan bij de registratie van het betreffende vaccin zijn verbonden;
d. vaccindoses : hoeveelheden van een geregistreerd vaccin.
1.
De ondernemer die tegen Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen koopt, kan op de voet van het bepaalde in artikel 3 en artikel 4 een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de aankoop van vaccindoses.
2.
De tegemoetkoming wordt aan de ondernemer verstrekt in de vorm van een korting. op de kosten die de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen aan de ondernemer in rekening brengt voor de aankoop van vaccindoses.
3.
De leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen vermeldt het aan de ondernemer in mindering gebrachte bedrag gespecificeerd op de factuur voor de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen.
4.
De hoogte van de korting kan niet meer bedragen dan de hoogte van de in artikel 5, eerste lid, vermelde tegemoetkoming.
Artikel 3
De ondernemer komt slechts in aanmerking voor de tegemoetkoming indien het bedrijf van de ondernemer en de vermeerderingsdieren van een legras of de leghennen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, zijn geregistreerd overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012 .
Artikel 4
De ondernemer komt slechts in aanmerking voor de tegemoetkoming indien de voorzitter heeft vastgesteld dat de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen zijn geplaatst op een overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012 geregistreerd fokbedrijf, vermeerderingsbedrijf of leghennenbedrijf in de periode vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.
1.
De leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen dient voor de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 een aanvraag in bij het productschap.
2.
Voor de aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt gebruik gemaakt van een door het productschap verstrekt formulier dat volledig en naar waarheid door de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.
3.
De leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen die de tegemoetkoming aanvraagt voegt bij het in het tweede lid bedoelde formulier:
a. de factuur van de aan de ondernemer geleverde gevaccineerde dieren;
b. een bewijs waarmee ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat vaccinatie bij de in artikel 2, eerste en tweede lid, bedoelde vermeerderingsdieren van een legras of leghennen overeenkomstig de registratievoorwaarden van het betreffende vaccin is uitgevoerd, alsmede het aantal vaccindoses dat is toegediend;
c. indien de vaccinatie van de vermeerderingsdieren van een legras of leghennen in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland is uitgevoerd, ten genoegen van het productschap tevens een schriftelijk bewijs dat in de betreffende lidstaat voor het jaar 2014 geen subsidie voor de aankoop van vaccins ten behoeve van de betreffende gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen is of wordt aangevraagd dan wel is of wordt toegekend;
d. een bewijs waarmee ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat aan de in de artikelen 3 en 4 genoemde voorwaarden is voldaan.
4.
De aanvraag voor de tegemoetkoming dient door het productschap te zijn ontvangen binnen twee maanden na inwerkingtreding van deze verordening dan wel binnen twee maanden nadat de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of leghennen zijn overgeplaatst in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.
5.
In afwijking van het vierde lid dient in het geval de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of leghennen zijn overgeplaatst in de periode 2 tot en met 31 december 2014, de aanvraag voor de tegemoetkoming uiterlijk 31 januari 2015 door het productschap of diens rechtsopvolger te zijn ontvangen.
1.
De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 0,14 per gevaccineerde leghen of gevaccineerd vermeerderingsdier.
2.
Het plafond van de tegemoetkoming bedraagt € 4.200.000.
3.
De tegemoetkoming wordt op volgorde van aanvraag verstrekt totdat het subsidieplafond als bedoeld in het tweede lid is bereikt.
4.
Indien op dezelfde dag meerdere aanvragen voor een tegemoetkoming door het productschap worden ontvangen, en daardoor het subsidieplafond als bedoeld in het tweede lid zal worden overschreden, wordt de tegemoetkoming voor zover mogelijk verstrekt naar rato van het aangevraagde bedrag.
Artikel 7
De voorzitter stelt de tegemoetkoming vast aan de hand van de aanvraag en met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
Artikel 8
Ten behoeve van de uitvoering van deze verordening kan de voorzitter een overeenkomst sluiten met de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras en de gevaccineerde leghennen.
1.
De tegemoetkoming wordt door de voorzitter ingetrokken of ten nadele van de ondernemer gewijzigd indien de ondernemer niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3 en artikel 4 of indien de ondernemer niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Verordening of indien de ondernemer onjuiste of onvolledige informatie met betrekking tot het bepaalde in artikel 3 en artikel 4 heeft verstrekt aan de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of leghennen, dan wel indien de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of leghennen onjuiste of onvolledige informatie met betrekking tot het bepaalde in artikel 5 heeft verstrekt aan het productschap.
2.
Indien de tegemoetkoming door de voorzitter wordt ingetrokken of ten nadele van de ondernemer wordt gewijzigd overeenkomstig artikel 4:48 onderscheidenlijk 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen de verstrekte bedragen overeenkomstig artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht worden teruggevorderd en vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.
3.
De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de tegemoetkoming aan de leverancier van de gevaccineerde vermeerderingsdieren van een legras of gevaccineerde leghennen heeft plaatsgevonden.
4.
Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen van de tegemoetkoming bij de voorzitter is gelegen.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van Salmonella (PPE) 2014.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 19 december 2013
voorzitter
secretaris