Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsplicht
- § 3. Grondslag en hoogte
+ § 4. Oplegging en inning
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De heffing die de koper en verkoper van bloembollen-leverbaar zijn verschuldigd, wordt over iedere transactie opgelegd.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag, ofwel van de verkoopwaarde van de bloembollen leverbaar voor zover het betreft de heffing die is verschuldigd door de zelftelende broeier als bedoeld in artikel 10 van deze verordening.
3.
Het bestuur kan, door middel van een besluit, het percentage als bedoeld in het tweede lid verlagen.
1.
Degene die bloembollen-leverbaar verkoopt of heeft verkocht door tussenkomst van een veiling, is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 1,6% van het factuurbedrag.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing wordt door de verkoper betaald aan de desbetreffende veiling, die – voor het productschap – het heffingsbedrag inhoudt op de aan de verkoper toekomende koopsom. De aldus geïncasseerde heffing wordt rechtstreeks aan het productschap overgemaakt. Door deze betaling voldoet de verkoper aan de heffingsplicht, bedoeld in het eerste lid.
4.
Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van de ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.
1.
Degene die bloembollen-leverbaar koopt of heeft gekocht door tussenkomst van een veiling is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 1,0%van het factuurbedrag.
3.
De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt door de koper betaald aan de desbetreffende veiling, die daartoe – voor het productschap – het heffingsbedrag inhoudt. De aldus geïncasseerde heffing wordt rechtstreeks aan het productschap overgemaakt. Door deze betaling voldoet de koper aan de heffingsplicht, bedoeld in het eerste lid.
4.
Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van de ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 24-06-2007]
Degene die zonder tussenkomst van een veiling bloembollen-leverbaar verkoopt is verplicht: 1,0% van het factuurbedrag van de door hem aldus verkochte bollen aan de desbetreffende kopers door te berekenen.
1.
Degene die zonder tussenkomst van een veiling bloembollen-leverbaar koopt van een teler is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 1,0% van het factuurbedrag.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing dient door de koper te worden betaald aan de desbetreffende teler, die daartoe namens het productschap het betrokken heffingsbedrag in rekening brengt bij de koper en de aldus geïncasseerde heffing, aan het productschap afdraagt.
4.
Door deze betaling voldoet de koper aan de heffingsplicht als bedoeld in het eerste. Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van het ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.
5.
Indien en voor zover daartoe termen aanwezig zijn, kan bij de toepassing van het eerste lid als factuurbedrag worden aangemerkt de marktwaarde van de desbetreffende bloembollen-leverbaar op het tijdstip van verkoop.
1.
Degene die zonder tussenkomst van een veiling bloembollen-leverbaar verkoopt is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 1,6% van het factuurbedrag.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing dient door de verkoper te worden afgedragen aan het productschap tezamen met de bij de koper geïncasseerde heffing volgens artikel 8, derde lid.
4.
Door deze betaling voldoet de verkoper aan de heffingsplicht als bedoeld in het eerste. Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van het ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.
5.
Indien en voor zover daartoe termen aanwezig zijn, kan bij de toepassing van het eerste lid als factuurbedrag worden aangemerkt de marktwaarde van de desbetreffende bloembollen-leverbaar op het tijdstip van verkoop.
1.
Degene die bloembollen-leverbaar afkomstig uit eigen kraam aanwendt voor de teelt van bolbloemen is over die bloembollen-leverbaar aan het productschap een heffing verschuldigd.
2.
De heffing als bedoeld in het eerste lid bedraagt: 1,6% van de verkoopwaarde van de desbetreffende bloembollen.
3.
De verkoopwaarde van de bloembollen-leverbaar wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde verkoopprijzen in het betreffende oogstjaar.
1.
Degene die aantoont:
a. dat hij door hem in een verkoopseizoen ingekochte bloembollen-leverbaar in datzelfde seizoen door tussenkomst van een veiling heeft doorverkocht, en
b. dat de over deze inkoop en verkoop op grond van de bepalingen van deze verordening verschuldigde vakheffing, door de veiling aan het productschap is overgemaakt, kan restitutie van de betaalde vakhefíing ontvangen van het productschap.
2.
De restitutie bedraagt het vakheffingspercentage bij aankoop, vermeerderd met het vakheffingspercentage bij verkoop, berekend over het verkoopfactuurbedrag van de bloembollen-leverbaar.
3.
Aanvragen tot restituties dienen bij het productschap te worden ingediend binnen twee jaar na de datum van de betaling van de betreffende bloembollen-leverbaar.
4.
Iedere bij het productschap geregistreerde bloemkweker die bloembollen leverbaar heeft aangekocht om deze aan te wenden in zijn bloemkwekerijbedrijf ter verkrijging van een oogst aan bolbloemen, ontvangt van het PT een restitutie ten bedrage van 0,65% van het aankoop factuurbedrag van de desbetreffende bloembollen.
5.
Bij wijze van overgangsregeling bestaat de mogelijkheid deze restitutie aan te vragen tot een half jaar na de datum van inwerkingtreding van de wijzigingsverordening. Tot restitutie als bedoeld in het vorige lid wordt slechts overgegaan indien de desbetreffende bloemkweker aan en ten genoegen van het productschap aantoont:
a. dat hij ingevolge het bepaalde in de artikelen 6 en/of 8 van deze verordening ofwel via de veiling, ofwel via de desbetreffende teler, ofwel rechtstreeks de vakheffing aan het productschap heeft betaald;
b. en dat hij de uit die bloembollen verkregen bolbloemen al dan niet door tussenkomst van een bloemenveiling heeft verkocht;
c. en dat hij de over die bloembollen bij verkoop verschuldigde vakheffing en bloemkwekerijproducten heeft voldaan.
1.
Ingeval van verkoop van groen te velde verhandelde bollen van tulpen of narcissen, anders dan de in artikel 1, derde lid, onder b. bedoelde partijen, wordt de heffing berekend voor zover het betreft:
a. tulpen over de helft, en
b. narcissen: over 4/5 gedeelte,
van het factuurbedrag van de desbetreffende partij.
2.
Ingeval van verkoop van mud- en kilogramgoed van tulpen of narcissen, normaal aflopend ongeraapt, wordt de heffing berekend:
van het factuurbedrag van de desbetreffende partij;
a. voor zover het betreft tulpen indien:
van het factuurbedrag van de desbetreffende partij;
1. daarin de maten zift 10, zift 11 en zift 12/op aanwezig zijn over 50%;
2. daaraan de maat zift 12/op ontbreekt over 30%; en
3. daaraan de maten zift 11 en zift 12/op ontbreken over 10%,
b. voor zover het betreft narcissen: over 80% van het factuurbedrag van de desbetreffende partij.
3.
Ingeval van mud- en kilogramgoed van krokussen en/of irissen, normaal aflopend ongeraapt, wordt de heffing berekend voor zover het betreft:
a. krokussen: over 80%, en
b. irissen: over 50%,
van het factuurbedrag van de desbetreffende partij.
4.
Ingeval van mud- en kilogramgoed van monbretia’s, nat van het veld en normaal aflopend ongeraapt, wordt de heffing berekend over 40% van het factuurbedrag van de desbetreffende partij.