Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Registratie van ondernemingen
- Hoofdstuk 3. Heffing en invordering
+ Hoofdstuk 4. Factuurmelding
+ Hoofdstuk 5. Werkwijze (dagelijks) bestuur, (sector)commissies, overige commissies en werkverbanden
+ Hoofdstuk 6. Bevoegdheden voorzitter
+ Hoofdstuk 7. Vergoedingen voorzitter
+ Hoofdstuk 8. Vacatievergoedingen
+ Hoofdstuk 9. Bezwaar
+ Hoofdstuk 10. Geheimhouding
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Verordening PT algemene bepalingen 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2006. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2006.
Artikel 3:1
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. ambtshalve schatting: nota op basis van door het productschap geraamde omvang van de grondslag die voor de onderneming ingevolge heffingsverordeningen van toepassing is; met een minimum van'€ 900,-.
b. aangifteformulier: door het productschap opgesteld formulier voor het verkrijgen van gegevens die nodig zijn om de omvang van de grondslag voor de verschillende heffingsverordeningen te bepalen;
c. boekencontrole: controle van de in de onderneming of bij diens accountant aanwezige boeken en/of bescheiden, zomede dat zij de in de onderneming aanwezige voorraden, alsmede bedrijfsmiddelen, bezichtigen en opnemen en zij daartoe de vrije gelegenheid geven, noodzakelijk voor de vaststelling van een juiste en volledige omvang van die grondslagen die leiden tot, de over de te controleren periode, op te leggen heffingen.
Artikel 3:2
De ondernemer is jaarlijks aan het productschap een heffing verschuldigd,
1.
Aan de onderneming wordt een aangifteformulier toegezonden
2.
Het aangifteformulier dient binnen 30 dagen ingevuld met de juiste gegevens en ondertekend aan het productschap te worden geretourneerd.
3.
De verstrekte gegevens worden door het productschap gecontroleerd op correcte invulling.
4.
De gegevens worden vervolgens verwerkt in het heffingenbestand.
5.
Hierna wordt de berekening van de heffing opgestart.
6.
Het opmaken van de nota vindt vervolgens plaats.
7.
Indien niet is voldaan aan het gestelde onder het tweede lid, wordt een herinneringsbrief toegezonden.
8.
Binnen 14 dagen dienen dan alsnog de gevraagde gegevens te zijn verstrekt.
9.
Indien de gegevens als bedoeld in het tweede lid dan wel het achtste lid, niet, niet tijdig, of niet volledig zijn verstrekt, dan:
a. wordt de heffing berekend over de dan door de voorzitter te ramen omvang van de grondslag die op de heffingsplichtige van toepassing is (de zogenaamde Ambtshalve Schatting), en
b. wordt de heffing verhoogd met € 40,- administratiekosten.
10.
Wordt de ambtshalve schatting, met medewerking van de heffingsplichtige, alsnog omgezet in een normale aangifte, dan blijft de € 40,- administratiekosten verschuldigd.
Artikel 3:4
In afwijking van het bepaalde in het voorgaande artikel kan de voorzitter de heffingsplichtige een voorlopige heffing opleggen tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens de van toepassing zijnde heffingsverordening verschuldigde heffing.
Artikel 3:5
De heffingsnota bevat ten minste:
a. de naam van de onderneming;
b. het adres van de onderneming
c. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend;
d. het totaal van de heffing, en
e. een dagtekening.
1.
Het productschap is gerechtigd ten behoeve van een richtige heffing een boekencontrole uit te voeren.
2.
Deze boekencontrole wordt uitgevoerd door een medewerker van het productschap, die in het bezit is van een schriftelijke machtiging van de voorzitter
3.
Indien bij de boekencontrole blijkt dat een onjuiste opgave is gedaan als bedoeld in artikel 7:3, tweede lid, wordt ingeval een navordering verhoogd met maximaal 10% .
4.
Indien er bij een boekencontrole sprake is van een opgelegde ambtshalve schatting als bedoeld in artikel 3:3, negende lid, wordt de na de boekencontrole opgestelde nota met 10% verhoogd.
5.
De termijn waarover de boekencontrole zich uitstrekt is maximaal acht jaar, waarbij niet meer dan de vijf meest recente aangiftejaren worden gecontroleerd
1.
De betaling geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening van de nota.
2.
In afwijking van het eerste lid is de nota is terstond invorderbaar zodra:
a. het faillissement van de heffingsplichtige is aangevraagd;
b. degene die de onderneming drijft de onderneming beëindigt, of van het voornemen daartoe blijkt, of
c. degene die de onderneming drijft zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijkt.
Artikel 3:8
De heffingsplichtige, die niet of niet geheel binnen de in artikel 3:7 bedoelde termijn heeft betaald, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten van € 22,50 in rekening gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling diende te zijn verricht, ingevolge de aanmaning als bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de wet.
Artikel 3:9
De invorderingskosten voortvloeiend uit het niet betalen binnen de termijn als bedoeld in artikel 3:7 en 3:8. zijn voor rekening en risico van de ondernemer.
Artikel 3:10
De voorzitter is belast met de oplegging en inning van de heffing en de daarmee samenhangende kosten als bedoeld in de artikelen 3:7 tot en met 3:9.