Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Toepassingsgebied
+ 3. Verplichtingen
+ 4. Toezicht
+ 5. Handhaving
+ 6. Gegevensverstrekking
+ 7. Uitvoeringsbesluiten
+ 8. Citeerwijze en publicatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening onderzoek Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae en Mycoplasma meleagridis in de pluimveesector (PPE) 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 6 september 2012 houdende regels inzake onderzoek naar de aanwezigheid van Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae en Mycoplasma meleagridis in de pluimveesector (Verordening onderzoek Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae en Mycoplasma meleagridis in de pluimveesector (PPE) 2012)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004.
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening worden de begripsbepalingen overgenomen als omschreven in artikel 1. van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012, daarnaast wordt verstaan onder:
a. M.g. : Mycoplasma gallisepticum;
b. M.s. : Mycoplasma synoviae;
c. M.m. : Mycoplasma meleagridis;
d. moederdieren : vrouwelijke ouderdieren van leg- en vleesrassen kippen;
e. fokbedrijf : inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren bestemd voor de productie van pluimvee dat bestemd is voor de productie van broedeieren;
f. vermeerderingsbedrijf : inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren bestemd voor de productie van pluimvee dat wordt opgefokt voor de productie van vlees en/of van consumptie-eieren;
g. leghennenbedrijf : inrichting die zich toelegt op de productie van kippeneieren;
h. vleeskalkoenbedrijf : inrichting die zich toelegt op het houden en opfokken van voor de slacht bestemde vleeskalkoenen;
i. PCR test : polymere chain reaction test.
Artikel 2
Deze verordening is voor M.g., M.s. respectievelijk M.m. slechts van toepassing op de volgende pluimveesoorten:
M.g. : kippen, kalkoenen;
M.s. : kippen en kalkoenen;
M.m. : kalkoenen.
a. Ondernemers die een fokbedrijf, een vermeerderingsbedrijf, een leghennenbedrijf, een vleeskalkoenbedrijf dan wel een opfokbedrijf uitoefenen, zijn verplicht de desbetreffende op het pluimveebedrijf aanwezige soorten pluimvee op de aanwezigheid van M.g. en M.s. te laten onderzoeken volgens een door het bestuur bij besluit vastgesteld programma.
b. Ondernemers die kalkoenen houden zijn verplicht de desbetreffende op het pluimveebedrijf aanwezige soorten kalkoenen op de aanwezigheid van M.m. te laten onderzoeken volgens een door het bestuur bij besluit vastgesteld programma.
c. Ondernemers die een fokbedrijf, opfokbedrijf, vermeerderingsbedrijf, leghennenbedrijf, vleeskalkoenbedrijf dan wel een kuikenbroederij uitoefenen zijn verplicht:-
zich te houden aan de door het bestuur bij besluit nader vastgestelde regels inzake de Mycoplasmosebestrijding;-
het door het bestuur bij besluit vastgestelde onderzoek op eigen kosten te laten verrichten;-
bedrijfsbezoeken toe te staan van een in het kader van deze verordening door de voorzitter ingeschakelde (rechts)persoon en het op grond van een bedrijfsbezoek uitgebrachte advies in acht te nemen;-
in het kader van het verplichte bedrijfsbezoek vóór het betreden van de hokken schone bedrijfskleding ter beschikking te stellen.
d. Ondernemers die een kuikenbroederij uitoefenen is het slechts toegestaan broedeieren afkomstig van aantoonbaar M.g. en M.m.-vrije koppels in te leggen;
e. Ondernemers die een leghennenbedrijf uitoefenen zijn verplicht, indien het laatst geslachte koppel besmet is met M.g. en in het geval (een deel van) dit pluimvee nog op het bedrijf aanwezig is, uitsluitend tegen M.g. gevaccineerd pluimvee op te zetten.
1.
Het onderzoek op de aanwezigheid van afweerstoffen tegen M.g., M.s. en M.m. conform het door het bestuur bij besluit vastgestelde programma is bepalend voor het al dan niet M.g.-, M.s.- en M.m.-vrij verklaren van een bedrijf.
2.
Fokbedrijven, opfokbedrijven, leghennenbedrijven, vleeskalkoenbedrijven en vermeerderingsbedrijven kunnen, indien zij dit noodzakelijk achten, een contra¬expertise bij het productschap aanvragen. Deze contra-expertise zal worden uitgevoerd door het Centraal Veterinair Instituut, volgens de door het bestuur bij besluit vastgestelde Regeling contra-expertise-onderzoek Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae en Mycoplasma meleagridis.
Artikel 5
Indien blijkt dat op een vermeerderingsbedrijf van kippen of een opfokbedrijf dat zich toelegt op het opfokken van kuikens, afkomstig van kippen, tot geslachtsrijpe ouderdieren, een zodanige besmetting met M.g. voorkomt, dat van de aflevering van broedeieren of pluimvee van dat pluimveebedrijf naar het oordeel van de voorzitter besmetting van de pluimveestapel van de afnemers kan worden verwacht en de betrokken ondernemer daarvan schriftelijk mededeling is gedaan, is het die ondernemer verboden, tot een in die schriftelijke mededeling vermelde datum, materiaal, eieren en pluimvee van het met M.g. besmet bevonden koppel af te leveren, anders dan met inachtneming van door de voorzitter nader te stellen voorwaarden.
Artikel 6
Het opnieuw plaatsen van pluimvee in hokken van pluimveebedrijven als bedoeld in artikel 5 is slechts dan toegestaan als de betreffende dieren zijn geruimd en de reiniging en ontsmetting van het (de) betreffende hok(ken) en omgeving heeft plaatsgevonden overeenkomstig de richtlijnen als door het bestuur bij besluit vastgesteld, en de betrokken ondernemer daarvan schriftelijk mededeling van de voorzitter heeft ontvangen.
1.
Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt namens het productschap uitgeoefend door toezichthouders die hiervoor door de secretaris, namens het bestuur, bij besluit zijn aangewezen.
2.
De ondernemer is verplicht:
a. aan de aangewezen toezichthouders al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
b. aan de aangewezen toezichthouders inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
c. aan de aangewezen toezichthouders te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot de bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar of waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen of worden vervoerd;
d. te gedogen dat de aangewezen toezichthouders monsters nemen uit de voorraden, waaronder begrepen verpakkingsmateriaal, van het bedrijf van de ondernemer, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en alsdan de van hem gevorderde medewerking te verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en het toezicht van die toezichthouders;
e. voor het overige alle medewerking te verlenen ter vervulling van de aan de toezichthouders opgedragen taak.
3.
De toezichthouders, bedoeld in het eerste lid, zijn bevoegd om berechtingsrapporten op te maken ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling van overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.
Artikel 8
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 .
1.
Door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemers en door hun gevoerde ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekendgemaakt.
2.
De door de voorzitter ingeschakelde (rechts)persoon en de door het bestuur aangewezen toezichthouders dienen, ter bescherming van de privacy van de ondernemer, vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.
Artikel 10
De Besluiten als bedoeld in de artikelen 3, onderdelen a., b. en c., 4, en 6, worden gepubliceerd in het Verordeningen blad Bedrijfsorganisatie.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onderzoek Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae en Mycoplasma meleagridis in de pluimveesector (PPE) 2012.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 6 september 2012
voorzitter
secretaris