Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Hotelclassificatieregister
Artikel 3. Aanmelding
Artikel 4
Artikel 5. Inschrijving en indeling
Artikel 6. Criteria en wijze van beoordeling
Artikel 7. Periodieke controle
Artikel 8. Controleur
Artikel 9. Schild
Artikel 10. Doorhaling en wijziging
Artikel 11. Ontheffing
Artikel 12. Verboden
Artikel 13. Aanduiding hotel
Artikel 14. Tuchtrechtbepaling
Artikel 14a. Aanwijzing toezichthouders
Artikel 15. Mandaat
Artikel 16. Retributie
Artikel 17. Commissie
Artikel 18. Slotartikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Verordening Nederlandse hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het bestuur van het Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante bedrijven, betreffende de indeling van de logiesverstrekkende bedrijven in categorieën en de aanduiding van die categorieën en het begrip hotel bij het publiek (Verordening Nederlandse hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2003)
Het bestuur van het Bedrijfschap voor het Hotel-,het Restaurant-,het Café-en het Pension-en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante bedrijven;
Gelet op de artikelen 93, 94, 95, 100 en 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, alsmede op de artikelen 4 en 5 van het Instellingsbesluit van het Bedrijfschapvoor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante bedrijven;
Besluit vast te stellen de navolgende verordening:
Artikel 1. Definities
Deze verordening verstaat onder:
Onderneming : onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld.
Ondernemer : een natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft.
Logiesverstrekkende onderneming : een onderneming waar logies wordt verstrekt, desgewenst voor niet meer dan een nacht
De secretaris : de secretaris van het bedrijfschap.
1.
Er is een register voor de indeling van logiesverstrekkende ondernemingen in categorieën, genaamd Hotelclassificatieregister.
2.
De secretaris verwerkt namens het bestuur gegevens in het hotelclassificatieregister.
3.
Het hotelclassificatieregister bevat vijf categorieën genummerd 1, 2, 3, 4 en 5, waarbij 1 de laagste categorie aangeeft en de opeenvolgende cijfers een steeds hogere categorie uitdrukken. De categorieën worden uitgedrukt in sterren.
4.
Het Hotelclassificatieregister bevat ten aanzien van elke logiesverstrekkende onderneming de naam van de onderneming, het adres van de onderneming, alsmede de categorie waarin de onderneming is ingedeeld.
5.
Het bestuur kan besluiten dat ten aanzien van logiesverstrekkende ondernemingen, die in het Hotelclassificatieregister zijn opgenomen zonder categorie-aanduiding, op hun verzoek nader te bepalen gegevens worden opgenomen.
6.
Het hotelclassificatieregister is openbaar.
1.
Iedere ondernemer van een logiesverstrekkende onderneming is verplicht zich aan te melden bij het hotelclassificatieregister.
2.
De aanmelding geschiedt middels een aanmeldingsformulier.
3.
De ondernemer verstrekt de in het aanmeldingsformuliergevraagde gegevens.
4.
De ondernemer dient het aanmeldingsformulier binnen 3 maanden na aanvang van de exploitatie van de logiesverstrekkende onderneming volledig onjuist ingevuld in bij de secretaris.
5.
De secretaris bepaalt met het oog op de inschrijvingen indeling welke gegevens omtrent de logiesverstrekkende onderneming dienen te worden vermeld en stelt het model van het bij de aanmelding te gebruiken formulier vast.
1.
Na de aanmelding, bedoeld in artikel 3, eerste lid, schrijft de secretaris de logiesverstrekkende onderneming in in het Hotelclassificatieregister.
2.
Binnen drie maanden na de aanmelding wordt middels een onderzoek ter plaatse nagegaan aan welke criteria, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, de logiesverstrekkende onderneming voldoet.
3.
Binnen een maand na het onderzoek ter plaatse wordt de logiesverstrekkende onderneming door de secretaris, na beoordeling van de resultaten van het onderzoek, ingedeeld in een van de vijf categorieën van het Hotelclassificatieregister, dan wel ingeschreven in het Hotelclassificatieregister zonder categorie-aanduiding.
4.
In afwijking van het bepaalde in het tweede en derde lid kan, indien uit de aanmelding blijkt dat de logiesverstrekkende onderneming niet voldoet aan de criteria voor indeling in categorie 1 van het Hotelclassificatieregister, een onderzoek ter plaatse achterwege blijven.
5.
Indien blijkt dat de logiesverstrekkende onderneming nog niet volledig voldoet aan alle criteria voor indeling in de categorie waarin zij wenst te worden ingedeeld, kan de onderneming gedurende drie maanden in de gelegenheid worden gesteld alsnog aan alle criteria van die categorie te voldoen. De termijn, bedoeld in het derde lid, wordt gedurende die periode geschorst.
1 .
Bij besluit van het bestuur worden criteria gesteld voor de indeling van logiesverstrekkende ondernemingen in categorieën.
2.
De in het eerste lid bedoelde criteria hebben onder meer betrekking op de per categorie noodzakelijke zaken, lokalen of andere ruimten, elementen van dienstverlening en vereiste kwaliteitsaspecten.
3.
Beoordelingen, als bedoeld in de artikelen 5 en 7, vinden plaats op grond van de krachtens het eerste lid gestelde criteria.
4.
Een logiesverstrekkende onderneming wordt ingedeeld in de hoogste categorie waaraan zij blijkens de beoordeling volledig voldoet.
5.
Een logiesverstrekkende onderneming die niet tenminste aan alle criteria voor categorie één voldoet wordt ingeschreven in het Hotelclassificatieregister zonder categorieaanduiding.
1.
Door middel van een onderzoek ter plaatse kan worden vastgesteld of een logiesverstrekkende onderneming nog voldoet aan de criteria van de categorie waarin zij is ingedeeld.
2.
Indien bij de beoordeling van de resultaten van het onderzoek ter plaatse blijkt dat de logiesverstrekkende onderneming nog steeds voldoet aan de criteria van de categorie waarin zij is ingedeeld, wordt de indeling in de betreffende categorie gehandhaafd.
3.
Indien bij de beoordeling van de resultaten van het onderzoek ter plaatse blijkt dat de logiesverstrekkende onderneming voldoet aan de criteria van een hogere categorie, dan die waarin zij is ingedeeld, wordt de betreffende onderneming ingedeeld in die hogere categorie.
4.
Indien bij de beoordeling van de resultaten van het onderzoek ter plaatse blijkt dat de logiesverstrekkende onderneming niet voldoet aan een of meer criteria van de categorie waarin zij is ingedeeld, wordt de betreffende onderneming gedurende drie maanden in de gelegenheid gesteld alsnog aan alle criteria van die categorie te voldoen.
5.
Indien de logiesverstrekkende onderneming binnen de in het vierde lid bedoelde periode aantoont te voldoen aan alle criteria van de categorie waarin zij is ingedeeld, wordt de indeling in die categorie gehandhaafd.
6.
Indiende logiesverstrekkende onderneming na afloop van de in het vierde lid bedoelde periode nog steeds niet voldoet aan alle criteria voor de categorie waarin zij is ingedeeld, wordt de betreffende onderneming ingedeeld in de hoogste categorie waaraan wel volledig wordt voldaan.
1.
Onderzoeken ter plaatse in de zin van deze verordening worden uitgevoerd door daartoe door de secretaris gemachtigde personen.
2.
De ondernemer van een logiesverstrekkende onderneming is verplicht de in het eerste lid bedoelde personen toe te staan het onderzoek uit te voeren.
3.
De in het eerste lid bedoelde personen zijn in het bezit van een schriftelijke machtiging van de secretaris en kunnen zich desgevraagd als zijn gemachtigde legitimeren.
1.
Binnen twee weken na de indeling in een van de categorieën van het Hotelclassificatieregister, bedoeld in artikel 5, derde lid, ontvangt de ondernemer een schild, waarop met sterren is aangegeven tot welke categorie de logiesverstrekkende onderneming volgens de indeling behoort.
2.
Het schild is en blijft eigendom van het bedrijfschap.
3.
Schilden kunnen beschikbaar worden gesteld tegen betaling van een waarborgsom.
4.
Het bestuur kan regels stellen omtrent de waarborgsom.
5.
De ondernemer is verplicht het schild binnen 14 dagen na ontvangst daarvan zodanig aan te brengen, dat dit schild door het publiek op duidelijke wijze kan worden waargenomen.
6.
De ondernemer is verplicht in geval van doorhaling van de inschrijving van een logiesverstrekkende onderneming in het Hotelclassificatieregister, het hem voor die onderneming verstrekte schild binnen twee maanden terug te zenden aan de secretaris.
1.
Indien sprake is van:
a. staking van de exploitatie van de logiesverstrekkende onderneming;
b. wijziging van de naam van de logiesverstrekkende onderneming;
c. het niet meer voldoen aan de criteria van de categorie waarin de logiesverstrekkende onderneming is ingedeeld;
d. het voldoen aan alle criteria van een hogere categorie dan de categorie waarin de logiesverstrekkende onderneming is ingedeeld,
is de ondernemer verplicht daarvan binnen een maand aan de secretaris melding te doen.
2.
In het geval van een melding, als bedoeld in het eerste lid, onder a, haalt de secretaris de inschrijving in het Hotelclassificatieregister door.
3.
In het geval van een melding, als bedoeld in het eerste lid, onder b, wijzigt de secretaris de inschrijving in het Hotelclassificatieregister.
4.
In het geval van een melding, als bedoeld in het eerste lid, onder c:
a. kan binnen drie maanden na de melding een onderzoek ter plaatse worden uitgevoerd als bedoeld in artikel 7, eerste lid. Artikel 7, tweede tot en met zesde lid, is in dat geval van overeenkomstige toepassing; of
b. kan de logiesverstrekkende onderneming binnen een maand na de melding worden ingedeeld in de hoogste categorie waaraan wel volledig wordt voldaan of worden ingeschreven in het Hotelclassificatieregister zonder categorie-aanduiding.
5.
In het geval van een melding, als bedoeld in het eerste lid, onder d, wordt binnen drie maanden na de melding een onderzoek ter plaatse uitgevoerd als bedoeld in artikel 7, eerste lid. Artikel 7, tweede tot en met zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.
1.
De secretaris kan aan een ondernemer van een logiesverstrekkende onderneming, op diens verzoek, ontheffing verlenen van een of meer van de in artikel 6, eerste lid, bedoelde criteria.
2.
Een verzoek om ontheffing wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris en is met redenen omkleed.
3.
Een ontheffing wordt slechts verleend indien van de ondernemer redelijkerwijs niet kan worden gevergd te bewerkstelligen dat de logiesverstrekkende onderneming aan een of meer van de criteria voor indeling in een van de categorieën van het Hotelclassificatieregister voldoet en een indeling in die categorie, ondanks het niet aan dat criterium of die criteria voldoen, gerechtvaardigd is.
4.
Een ontheffing kan voor een bepaalde termijn worden verleend.
5.
Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.
6.
Het bestuur stelt regels omtrent het verlenen van ontheffingen.
1.
Het is de ondernemer van een logiesverstrekkende onderneming verboden ter zake van een aanmelding, als bedoeld in artikel 3, of van een verzoek om een ontheffing, als bedoeld in artikel 11, onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken.
2.
Het is de ondernemer van een logiesverstrekkende onderneming verboden een door hem geëxploiteerde logiesverstrekkende onderneming aan te duiden als behorende tot een andere categorie van het Hotelclassificatieregister, dan die waarin de logiesverstrekkende onderneming is ingedeeld, dan wel zich op zodanige wijze te gedragen of te doen gedragen, dat daardoor bij het publiek de indruk kan worden gewekt, dat hij tot het bezigen van bedoelde aanduiding gerechtigd is.
Artikel 13. Aanduiding hotel
Het is een ondernemer verboden een door hem gedreven onderneming, die niet is ingedeeld in één van de categorieën van het Hotelclassificatieregister, ten aanzien van het publiek aan te duiden als hotel.
Artikel 14. Tuchtrechtbepaling
Overtreding van het gestelde in artikel 3, eerste, derde en vierde lid, artikel 9, vijfde lid en de artikelen 12 en 13, is een feit waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd.
Artikel 14a. Aanwijzing toezichthouders
Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast de bij besluit van het bestuur aangewezen personen.
1.
De bevoegdheden van de secretaris ingevolge deze verordening, zijn aan de secretaris gemandateerd.
2.
De secretaris mag bevoegdheden ondermandateren.
3.
Besluiten op bezwaarschriften tegen in ondermandaat genomen beschikkingen worden namens het bestuur door de secretaris genomen.
Artikel 16. Retributie
Voor door het bedrijfschap te verrichten werkzaamheden in het kader van deze verordening ten behoeve van een logiesverstrekkende onderneming, anders dan die zijn omschreven in de artikelen 2 tot en met 9 en 10, eerste tot en met derde lid, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Het bestuur kan regelen stellen omtrent de op grond van de in het eerste lid in rekening te brengen kosten.
1.
Er is een Commissie Hotelclassificatie (hierna de Commissie).
2.
De Commissie adviseert het bestuur omtrent beleidsaangelegenheden op het gebied van de bij of krachtens deze verordening geregelde hotelclassificatie.
3.
De Commissie wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit leden die kunnen worden voorgedragen door relevante organisaties uit de sector.
4.
De Commissie heeft een onafhankelijke voorzitter.
5.
De secretaris voorziet in het secretariaat van de commissie.
1.
De Verordening Benelux-Hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca 1985 (Nr. Ho 01/1985) wordt ingetrokken.
2.
De Verordening aanduiding hotel (Nr. Ho 04/1991) wordt ingetrokken.
3.
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
4.
Deze verordening treedt, met uitzondering van artikel 3 en de artikelen 12 tot en met 14, inwerking met ingang van 1 juli 2003.
5.
Artikel 3 en de artikelen 12 en 14 treden in werking met ingang van de dag dat het besluit, bedoeld in artikel 6, eerste lid, in werking treedt.
6.
Artikel 13 treedt in werking op de eerste dag van de zevende kalendermaand na de dag dat het besluit, bedoeld in artikel 6, eerste lid, in werking treedt.
7.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Nederlandse hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2003.
Zoetermeer, 25 juni 2003
voorzitter
secretaris