Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Gegevensverstrekking
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening MVO verstrekking gegevens intra- en extrahandel 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën van 26 mei 2009 houdende regels ter zake van de verstrekking van gegevens (Verordening MVO verstrekking gegevens intra- en extrahandel 2009)
Het bestuur van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën;
Gelet op de artikelen 93 en 104, eerste en derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 3, 5 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Margarine, Vetten en Oliën;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. productschap : Productschap Margarine, Vetten en Oliën;
b. ondernemer : iedere natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld
c. voorzitter : voorzitter van het productschap;
d. intrahandel : de handel met lidstaten van de Europese Unie;
e. extrahandel : de handel met landen buiten de Europese Unie.
1.
Iedere ondernemer is verplicht het productschap op een door de voorzitter namens het bestuur te bepalen wijze een opgave te verstrekken van de intra handel en extrahandel in producten, vermeld in de bijlage .
2.
Het in het vorige lid bepaalde geldt niet voor de extrahandel in die gevallen waarin de aangiftegegevens ten in- of uitvoer via het douanesysteem langs elektronische weg worden ontvangen.
Artikel 3
De in deze verordening gestelde regelen binden mede alle andere natuurlijke personen en rechtspersonen, voor zover deze handelingen met betrekking tot de intra- en extra handel verrichten die bedrijfsmatig plegen te worden verricht În de ondememingen waarvoor het productschap is ingesteld.
1.
Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden aangewezen als feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden gesteld.
2.
Het tuchtgerecht van het Hoofdproductschap Akkerbouw is het voor deze verordening bevoegde tuchtgerecht.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 6
De Verordening MVO algemene bepalingen 2009 is van toepassing.
Artikel 7
De Verordening MVO verstrekking in- en uitvoergegevens 2004 wordt ingetrokken.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening MVO verstrekking gegevens intra- en extrahandel 2009.
Rijswijk, 26 mei 2009
voorzitter
secretaris