Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verplichtingen
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening MVO algemene bepalingen 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën van 26 mei 2009 houdende algemene bepalingen (Verordening MVO algemene bepalingen 2009)
Het bestuur van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën;
Gelet op de artikelen 93 en 104, eerste en derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 3, 5 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Margarine, Vetten en Oliën;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. productschap : Productschap Margarine, Vetten en Oliën;
b. voorzitter : voorzitter van het productschap;
c. secretaris : secretaris van het productschap;
d. ondernemer : iedere natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.
1.
Iedere ondernemer is verplicht:
a. de door het productschap met betrekking tot het voeren van een administratie gegeven voorschriften en aanwijzingen na te komen en deze administratie volledig en naar waarheid bij te houden en te bewaren;
b. de vragen die het productschap hem stelt met betrekking tot de administratie van en de werkzaamheden in zijn onderneming prompt, volledig en naar waarheid te beantwoorden, en op eerste vordering de door het productschap verlangde boeken, papieren en/of andere bescheiden tegen ontvangstbewijs in te leveren;
c. gegevens aan het productschap te verstrekken, waaruit voor hemzelf of voor een ander, enig recht of enig voordeel kan ontstaan of voortvloeien;
d. door het productschap toegezonden schriftelijke kennisgevingen, waarbij hem enig recht of enige bevoegdheid wordt toegekend, te bewaren;
e. op eerste vordering van functionarissen behorende tot de door het bestuur aangewezen toezichthouder, die in het bezit zijn van een door de voorzitter afgegeven legitimatiebewijs en zich desgevraagd hebben gelegitimeerd, toe te laten dat deze personen inzage krijgen in de onderneming aanwezige boeken, papieren en/of andere bescheiden, zomede dat zij de in de onderneming aanwezige voorraden alsmede de bedrijfsmiddelen bezichtigen en opnemen, hen daartoe de vrije gelegenheid te geven en hun daarbij desgevraagd behulpzaam te zijn.
2.
De in deze verordening gestelde regelen binden mede alle andere natuurlijke personen en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig plegen te worden verricht in de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld.
1.
De in artikel 2 bedoelde gegevens zullen - voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende:
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het productschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretaris of andere personeelsleden van het productschap en de met financiële controle op het productschap belaste accountant en diens personeel alsmede de door het bestuur aangewezen toezichthouder, voor zover het kennisnemen van die gegevens voor die controle dan wel het toezicht noodzakelijk is.
2.
Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.
1.
Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden aangewezen als feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden gesteld.
2.
Het tuchtgerecht van het Hoofdproductschap Akkerbouw is het voor deze verordening bevoegde tuchtgerecht.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 6
De Verordening MVO algemene bepalingen 2004 wordt ingetrokken.
Artikel 7
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening MVO algemene bepalingen 2009.
Rijswijk, 26 mei 2009
voorzitter
secretaris