Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Bemonstering en monsteranalyse
+ 3. Administratie
+ 4. Toezicht
+ 5. Handhaving
+ 6. Gegevensbescherming
+ 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening monitoring vesiculaire varkensziekte (PVV) 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 21 juni 2014.
Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 16 september 2009 houdende vaststelling van regels ter monitoring van vesiculaire varkensziekte (Verordening monitoring vesiculaire varkensziekte (PVV) 2009)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees:
Gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104, eerste lid, onder a., en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004;
Besluit:
Artikel 1
Regeling identificatie en registratie van dieren 2003
1. productschap : Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : bestuur van het productschap;
3. voorzitter : voorzitter van het productschap;
4. ondernemer : natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
5. varkenshouder : ondernemer of natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet voor eigen rekening en risico vijf of meer varkens houdt;
6. be- of verwerker : ondernemer die zich toelegt op het slachten van varkens of op de be- of verwerking van varkensvlees;
7. bedrijf : vestiging met een Uniek Bedrijfsnummer als bedoeld in de , waar, anders dan voor educatieve doeleinden, vijf of meer varkens worden gehouden dan wel een locatie die voor het zodanig houden bestemd is;
8. varken : dier behorende tot de familie der Suidae Gray 1821;
9. SVD : Vesiculaire varkensziekte (Swine Vesiculair Disease);
10. periode : viermaandeiijks tijdvak, lopend van 1 januari tot en met 30 april, 1 mei tot en met 31 augustus en 1 september tot en met 31 december.
1.
De varkenshouder is verplicht om elke periode:
a. op eigen kosten bloedmonsters van de op zijn bedrijf aanwezige varkens te laten nemen, volgens het schema in het tweede lid, en deze bloedmonsters te laten onderzoeken op de aanwezigheid van SVD, of
b. op eigen kosten bij de be- of verwerker door een bevoegde medewerker van be- of verwerker bloedmonsters te laten nemen van de van zijn bedrijf afkomstige varkens, en deze te laten onderzoeken op de aanwezigheid van SVD.
2.
Het aantal per periode te bemonsteren varkens is afhankelijk van het per periode totale aantal gehouden varkens en wordt als volgt bepaald:
Totaal aantal op het bedrijf aanwezige varkens per periode: Aantal te nemen bloedmonsters:
5 t/m 30 0
Meer dan 30 3

De bloedmonsters worden genomen van varkens met een gewicht van tenminste 25 kilogram, of indien deze er niet zijn, van de zwaarste varkens.
3.
De in het eerste lid bedoelde onderzoeken worden verricht door een laboratorium dat namens het bestuur door de voorzitter is erkend. Het bestuur stelt bij besluit de voorwaarden vast waaraan een laboratorium dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een erkenning.
4.
Het bestuur stelt bij besluit regels vast met betrekking tot de serologie en de analysemethode die van toepassing zijn op de onderzoeken, bedoeld in het eerste lid. Indien in afwijking van deze door het bestuur vastgestelde regels gebruik wordt gemaakt van een andere testmethode dient hiervoor vooraf toestemming van de voorzitter van het productschap te zijn verkregen.
5.
De varkenshouder draagt er zorg voor dat in het geval er sprake is van een positieve uitslag van het onderzoek naar SVD het betreffende monster ten behoeve van een confirmatietest onverwijld aan het Centraal Veterinair Instituut wordt toegezonden.
6.
De varkenshouder draagt er zorg voor dat de uitslag van het onderzoek door het laboratorium als bedoeld in het derde lid, binnen 20 werkdagen na monstername door het productschap of een door het productschap aan te wijzen instantie is ontvangen. Het bestuur kan bij besluit regels stellen over de wijze waarop de uitslag van het onderzoek aan het productschap of aan de door het productschap aan te wijzen instantie wordt aangeleverd.
7.
De in het derde, vierde lid en zesde lid bedoelde besluiten worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
De varkenshouder dient de analyseresultaten gedurende ten minste twee jaar in zijn administratie te bewaren.
1.
Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen dienst of door het bestuur aangewezen personen.
2.
De varkenshouder is verplicht:
a. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak;
b. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar diens/hun oordeel nodig is voor de vervulling van diens/hun taak;
c. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar c.q. waarin voorraden, tot het bedrijf van de varkenshouder behorende, zijn opgeslagen c.q. worden vervoerd; te gedogen dat controleurs van de door het bestuur aangewezen dienst of de door het bestuur aangewezen personen monsters nemen uit de voorraden (waaronder begrepen verpakkingsmateriaal) van het bedrijf van de varkenshouder, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en de ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en toezicht van the controleurs of aangewezen personen.
3.
De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.
Artikel 5
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 .
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens worden in handen gesteld van de voorzitter. De gegevens worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekendgemaakt.
2.
De door de voorzitter aangewezen dienst of personen dien(t)(en), vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.
3.
De voorzitter kan, in afwijking van het gestelde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemers, doch nimmer op zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een bepaalde onderneming kunnen worden afgeleid.
Artikel 7
De Verordening bestrijding vesiculaire varkensziekte (PVV) 2004 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening monitoring vesiculaire varkensziekte (PVV) 2009.
2.
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.
Zoetermeer, 16 september 2009
voorzitter
secretaris