Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Begripsbepalingen
+ Ge- en verboden
+ Aanmelding en registratie
+ Kwaliteitssystemen
+ Wetenschappelijke Raad Varkens
+ Monitoring
+ Toezicht
+ Handhaving
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 24 september 2008 tot het instellen van een onderzoeksplicht met betrekking tot kritische stoffen bij varkens (Verordening monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 93, tweede lid, onder b, 102, tweede lid, en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en de artikelen 2, 10 en 11 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees,
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:
a. productschap : Productschap Vee en Vlees;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. voorzitter : voorzitter van het productschap;
d. kritische stoffen : stoffen met anabole werking en niet-toegestane stoffen, residuen van diergeneesmiddelen en contaminanten, genoemd in de bijlage van deze verordening;
e. varken : dier behorende tot de familie der Suidae;
f. varkensvlees : vlees van een geslacht varken;
g. in de handel brengen : voorhanden of in voorraad hebben, ge- en verbruiken, vervoeren, aanvoeren, ontvangen, afleveren, te koop aanbieden, kopen of vervreemden van varkens of varkensvlees, ongeacht de herkomst of de bestemming;
h. bedrijf : vestiging met een Uniek Bedrijfsnummer als bedoeld in de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003 , waar, anders dan voor educatieve doeleinden, vijf of meer varkens worden gehouden dan wel een locatie die voor het zodanig houden bestemd is;
i. ondernemer : natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
j. be- of verwerker : ondernemer die zich toelegt op het slachten van varkens of op de be- of verwerking van varkensvlees;
k. houder : ondernemer die al dan niet voor eigen rekening en risico varkens houdt;
l. erkend kwaliteitssysteem : kwaliteitssysteem dat door de voorzitter ter zake van monitoring kritische stoffen is erkend;
m. regelinghouder : rechtspersoon of natuurlijke persoon die schemabeheerder is van een erkend kwaliteitssysteem;
n. raad : Wetenschappelijke Raad Varkens;
o. basismonitoring : periodieke bemonstering en monsteranalyse op de afwezigheid van kritische stoffen bij varkens en varkensvlees, uitgevoerd door de voorzitter;
p. certificeren : het toelaten van een deelnemer aan een erkend kwaliteitssysteem;
q. gecertificeerd bedrijf : bedrijf dat deelneemt aan een erkend kwaliteitssysteem;
r. wachttermijn : tijd die, overeenkomstig de bij of krachtens de wet gestelde regels ten minste na de laatste toediening van dat diergeneesmiddel aan een dier moet verstrijken alvorens tot productie van levensmiddelen, afkomstig van dat dier, kan worden overgegaan, mits de gebruiksvoorwaarden die op een diergeneesmiddel van toepassing zijn, zulks toelaten;
s. erkend laboratorium: laboratorium dat door de voorzitter ter zake van monitoring kritische stoffen is erkend, dan wel het laboratorium dat is aangewezen in artikel 100, onderdeel b, van de Diergeneesmiddelenregeling;
t. VWA: Voedsel en Waren Autoriteit.
1
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die varkensvlees be- of verwerken, varkens of varkensvlees verhandelen of varkens houden.
2
Houders en be- of verwerkers zijn verplicht varkens en varkensvlees te doen onderzoeken op de afwezigheid van kritische stoffen, volgens de voorschriften gesteld bij of krachtens deze verordening.
3
De in de vorige leden bedoelde ondernemers kunnen aan de in het tweede lid bedoelde verplichting voldoen door:
a. deel te nemen aan een erkend kwaliteitssysteem, dan wel;
b. deel te nemen aan de basismonitoring;
c. In het geval van be- of verwerkers de monstername plaats te laten vinden onder toezicht van de VWA en de monsters te laten onderzoeken door een erkend laboratorium voor zover de voorzitter hiertoe, op een desbetreffend verzoek van de be- of verwerker, toestemming heeft verleend.
Artikel 3
Het is verboden varkens af te voeren van een bedrijf dat de varkens niet heeft doen onderzoeken op de afwezigheid van kritische stoffen, volgens de voorschriften gesteld bij of krachtens deze verordening, dan wel varkens aan te voeren, afkomstig van een bedrijf dat de varkens niet heeft doen onderzoeken op de afwezigheid van kritische stoffen, volgens de voorschriften gesteld bij of krachtens deze verordening.
Het in het vorige lid bedoelde verbod is niet van toepassing op levende varkens, afkomstig uit andere lidstaten of derde landen, voor zover deze niet langer dan twee maanden in Nederland aanwezig zijn.
1
2
Artikel 4
Het productschap houdt een register waarin houders en be- of verwerkers worden geregistreerd.
Het bestuur stelt bij besluit nadere regels omtrent de wijze waarop dit register wordt gehouden, de gegevens welke dienen te worden geregistreerd en onder welke voorwaarden en aan wie gegevens uit dit register worden verstrekt. Dit besluit wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1
2
Artikel 5
De be- of verwerker van varkensvlees is verplicht zich bij het productschap aan te melden voor registratie in het register monitoring kritische stoffen.
Indien de be- of verwerker is gecertificeerd, geldt de melding door de regelinghouder als een melding, bedoeld in het vorige lid.
1
2
Artikel 6
De houder is verplicht zich bij het productschap aan te melden voor registratie in het register monitoring kritische stoffen.
Indien de houder is gecertificeerd geldt de melding door de regelinghouder als een melding, bedoeld in het vorige lid.
1
2
Artikel 7
De wijze van aanmelding en registratie, bedoeld in de artikelen 5 en 6, wordt door het bestuur bij besluit nader bepaald. Dit besluit wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 8
Een kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder a, wordt door de voorzitter namens het bestuur op verzoek van de regelinghouder, erkend indien:
1
2
3
4
a. het kwaliteitssysteem is geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-45011, of een accreditaat heeft aangevraagd bij de Raad voor Accreditatie;
b. de periodieke bemonstering en monsteranalyse kritische stoffen bij varkens en de individuele machtiging van de deelnemers aangaande melding van de onder artikel 4, tweede lid, bedoelde gegevens, is opgenomen in dat systeem;
c. is voldaan aan de vastgestelde erkenningsvoorwaarden.
De erkenning kan onder voorwaarden worden verleend.
De erkenningsvoorwaarden, als bedoeld in het eerste lid, onder c., waaronder de te volgen controle- en analysestrategie voor de monitoring kritische stoffen van kwaliteitssystemen, en de aanvraagprocedure worden door het bestuur bij besluit vastgesteld. Dit besluit wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Indien blijkt dat een kwaliteitssysteem niet meer aan de erkenningsvoorwaarden of de gestelde voorwaarden voldoet, kan de voorzitter de erkenning, als bedoeld in het eerste lid, schorsen of intrekken.
1.
Er is een Wetenschappelijke Raad Varkens.
2.
De raad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en ten minste vier deskundigen. Het bestuur benoemt de voorzitter van de Raad.
3.
De raad heeft tot taak het bestuur te adviseren ter zake van het programma monitoring kritische stoffen. De taken en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad Varkens worden door het bestuur bij besluit vastgelegd. Dit besluit wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
4.
Het secretariaat wordt gevoerd door een door de voorzitter aangewezen functionaris van het secretariaat van het productschap.
5.
Het productschap en de regelinghouder stellen op verzoek van de raad monsters ter beschikking.
1.
Het bestuur stelt jaarlijks, gehoord de raad, een programma monitoring kritische stoffen vast, houdende een controle- en analysestrategie gericht op het onderzoek naar de afwezigheid van kritische stoffen bij varkens en varkensvlees.
2.
De voorzitter voert de basismonitoring uit conform het programma monitoring kritische stoffen.
3.
De overeenkomstig de artikelen 5 en 6 geregistreerde ondernemer verleent medewerking ten behoeve van de uitvoering van de onderzoeken.
4.
Voor de uitvoering van de basismonitoring is de ondernemer een retributie verschuldigd. Het bestuur regelt bij verordening de hoogte van de retributies en de wijze waarop deze worden vastgesteld en opgelegd.
1.
De monsteranalyse van de basismonitoring wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium.
2.
De voorzitter kan een laboratorium op verzoek een erkenning verlenen indien is voldaan aan de door het bestuur bij besluit vastgestelde erkenningsvoorwaarden, houdende kwaliteitseisen en voorgeschreven analysemethodieken.
3.
De houder of be- of verwerker draagt ervoor zorg dat een kalf of een product daarvan, waarvan een monster is genomen ten behoeve van de basismonitoring, het bedrijf van de houder of be- of verwerker niet verlaat, tot het moment waarop de analyseresultaten aan de houder of be- of verwerker bekend zijn gemaakt.
4.
Het derde lid is niet van toepassing op kalveren of producten daarvan, waarvan het genomen monster alleen op afwezigheid van antibiotica zal worden onderzocht.
1.
De monstername bij de be- of verwerker, als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel c., vindt plaats conform de controle- en analysestrategie voor de monitoring kritische stoffen van kwaliteitssystemen.
2.
De monsteranalyse bij de be- of verwerker, als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel c., wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium,
3.
De be- of verwerker draagt ervoor zorg dat alle onderzoeksresultaten in het kader van het programma monitoring kritische stoffen ter beschikking worden gesteld aan het productschap.
4.
Indien blijkt dat de be- of verwerker niet voldoet aan de in de vorige leden gestelde voorschriften, kan de voorzitter de verleende toestemming, als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel c., intrekken.
1.
De regelinghouder stelt het productschap op de hoogte van alle onderzoeksresultaten in het kader van het programma monitoring kritische stoffen.
2.
Het productschap stelt de Voedsel en Waren Autoriteit en de Algemene Inspectiedienst terstond op de hoogte van bevindingen en onderzoeksresultaten van de voorzitter of de regelinghouder, verkregen in het kader van monitoring kritische stoffen, die duiden op de aanwezigheid van kritische stoffen bij varkens of varkensvlees.
1.
Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur bij besluit aangewezen dienst of de door het bestuur bij besluit aangewezen personen. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
Ondernemers zijn verplicht:
3.
De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.
a. aan de door het bestuur aangewezen dienst en personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
b. aan de door het bestuur aangewezen dienst en personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar dan wel waarin voorraden, waaronder begrepen varkens, karkassen, monsters en verpakkingsmateriaal, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen dan wel worden vervoerd;
c. te gedogen dat controleurs van de door het bestuur aangewezen dienst en de door het bestuur aangewezen personen monsters nemen uit de voorraden van het bedrijf van de ondernemer, waaronder begrepen varkens, karkassen, monsters en verpakkingsmateriaal, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden. De ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen van de door het bestuur aangewezen dienst en personen.
Artikel 14
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008.
2.
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van 1 februari 2009.
Zoetermeer, 24 september 2008
plv. voorzitter
secretaris