Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Begripsbepalingen
+ Ge- en verboden
+ Aanmelding en registratie
+ Kwaliteitssystemen
+ Commissie van Deskundigen
+ Monitoring
+ Toezicht
+ Handhaving
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 24 september 2008 tot het instellen van een onderzoeksplicht met betrekking tot kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2007 (Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 93, tweede lid, onder b, 102, tweede lid, en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en de artikelen 2, 10 en 11 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees,
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:
a. productschap : Productschap Vee en Vlees;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. voorzitter : voorzitter van het productschap;
d. kritische stoffen : stoffen met anabole werking en niet-toegestane stoffen, residuen van diergeneesmiddelen en contaminanten, alsmede verboden stoffen, genoemd in de bijlage van deze verordening;
e. rund : dier behorende tot de familie der Bovidae en het geslacht Bos;
f. kalf : rund, van tenminste één maand oud, bestemd voor de kalfsvleesproductie en niet ouder dan twaalf maanden, met uitzondering van zodanige dieren in een dierproef als bedoeld in de Wet op de dierproeven ;
g. kalfsvlees : vlees van een geslacht kalf;
h. in de handel brengen : voorhanden of in voorraad hebben, ge- en verbruiken, vervoeren, aanvoeren, ontvangen, afleveren, te koop aanbieden, kopen of vervreemden van kalveren of kalfsvlees ongeacht de herkomst of de bestemming;
i. bedrijf : vestiging met een Uniek Bedrijfsnummer als bedoeld in de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003 ;
j. ondernemer : natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
k. be- of verwerker : ondernemer die zich toelegt op het slachten van kalveren of op de be- of verwerking van kalfsvlees;
l. houder : ondernemer die al dan niet voor eigen rekening en risico kalveren houdt;
m. erkend kwaliteitssysteem : kwaliteitssysteem dat door de voorzitter ter zake van monitoring kritische stoffen is erkend;
n. regelinghouder : rechtspersoon of natuurlijke persoon die schemabeheerder is van een erkend kwaliteitssysteem;
o. commissie : Commissie van Deskundigen;
p. basismonitoring : periodieke bemonstering en monsteranalyse op de afwezigheid van kritische stoffen bij kalveren en kalfsvlees, uitgevoerd door de voorzitter;
q. certificeren : het toelaten van een deelnemer aan een erkend kwaliteitssysteem;
r. gecertificeerd bedrijf : een bedrijf dat deelneemt aan een erkend kwaliteitssysteem;
s. wachttermijn : tijd die, overeenkomstig de bij of krachtens de wet gestelde regels, ten minste na de laatste toediening van dat diergeneesmiddel aan een dier moet verstrijken alvorens tot productie van levensmiddelen, afkomstig van dat dier, kan worden overgegaan, mits de gebruiksvoorwaarden die op een diergeneesmiddel van toepassing zijn, zulks toelaten.
1.
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die kalfsvlees be- of verwerken, kalveren of kalfsvlees verhandelen of kalveren houden.
2.
Houders en be- of verwerkers zijn verplicht kalveren en kalfsvlees te doen onderzoeken op de afwezigheid van kritische stoffen, volgens de voorschriften gesteld bij of krachtens deze verordening.
3.
De in de vorige leden bedoelde ondernemers kunnen aan de in het tweede lid bedoelde verplichting voldoen door:
a. deel te nemen aan een erkend kwaliteitssysteem, dan wel;
b. deel te nemen aan de basismonitoring.
1.
Het is verboden kalveren af te voeren van een bedrijf dat de kalveren niet heeft doen onderzoeken op de afwezigheid van kritische stoffen, volgens de voorschriften gesteld bij of krachtens deze verordening, dan wel kalveren aan te voeren, afkomstig van een bedrijf dat de kalveren niet heeft doen onderzoeken op de afwezigheid van kritische stoffen, volgens de voorschriften gesteld bij of krachtens deze verordening.
2.
Het in het vorige lid bedoelde verbod is niet van toepassing op levende kalveren, afkomstig uit andere lidstaten of derde landen, voor zover deze niet langer dan drie maanden in Nederland aanwezig zijn.
1.
Het productschap houdt een register waarin houders en be- of verwerkers worden geregistreerd.
2.
Het bestuur stelt bij besluit nadere regels omtrent de wijze waarop dit register wordt gehouden, de gegevens welke dienen te worden geregistreerd en onder welke voorwaarden en aan wie gegevens uit dit register worden verstrekt. Dit besluit wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 5
De be- of verwerker is verplicht zich bij het productschap aan te melden voor registratie in het register monitoring kritische stoffen.
Indien de be- of verwerker is gecertificeerd, geldt de melding door de regelinghouder als een melding, bedoeld in het vorige lid.
1
2
Artikel 6
De houder is verplicht zich bij het productschap aan te melden voor registratie in het register monitoring kritische stoffen.
Indien de houder is gecertificeerd, geldt de melding door de regelinghouder als een melding, bedoeld in het vorige lid.
1
2
Artikel 7
De wijze van aanmelding en registratie, bedoeld in de artikelen 5 en 6, wordt door het bestuur bij besluit nader bepaald. Dit besluit wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
Een kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 2, derde lid, onder a, wordt door de voorzitter namens het bestuur op verzoek van de regelinghouder, erkend indien:
a. het kwaliteitssysteem is geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-45011, of een accreditaat heeft aangevraagd bij de Raad voor Accreditatie;
b. de periodieke bemonstering en monsteranalyse kritische stoffen bij kalveren en de individuele machtiging van de deelnemers aangaande melding van de onder artikel 4, tweede lid, bedoelde gegevens, is opgenomen in dat systeem;
c. is voldaan aan de vastgestelde erkenningsvoorwaarden.
2.
De erkenning kan onder voorwaarden worden verleend.
3.
De erkenningsvoorwaarden, als bedoeld in het eerste lid, onder c., waaronder de te volgen controle- en analysestrategie voor de monitoring kritische stoffen van kwaliteitssystemen, en de aanvraagprocedure worden door het bestuur bij besluit vastgesteld. Dit besluit wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
4.
Indien blijkt dat een kwaliteitssysteem niet meer aan de erkenningsvoorwaarden of de gestelde voorwaarden voldoet, kan de voorzitter de erkenning, als bedoeld in het eerste lid, schorsen of intrekken.
1.
Er is een Commissie van Deskundigen.
2.
De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en ten hoogste vijf deskundigen, die door het bestuur worden benoemd voor een termijn van vier jaar.
3.
De commissie heeft tot taak het bestuur te adviseren ter zake van het programma monitoring kritische stoffen. De taak van de commissie wordt door het bestuur bij besluit nader uitgewerkt. Dit besluit wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
4.
Het secretariaat wordt gevoerd door een door de voorzitter aangewezen functionaris van het secretariaat van het productschap.
5.
Het productschap en de regelinghouder stellen op verzoek van de commissie monsters ter beschikking.
1.
Het bestuur stelt jaarlijks, gehoord de commissie, een programma monitoring kritische stoffen vast, houdende een controle- en analysestrategie gericht op het onderzoek naar de afwezigheid van kritische stoffen bij kalveren en kalfsvlees.
2.
De voorzitter voert de basismonitoring uit conform het programma monitoring kritische stoffen.
3.
De overeenkomstig de artikelen 5 en 6 geregistreerde ondernemer verleent medewerking ten behoeve van de uitvoering van de onderzoeken.
4.
Voor de uitvoering van de basismonitoring is de ondernemer een retributie verschuldigd. Het bestuur regelt bij verordening de hoogte van de retributies en de wijze waarop deze worden vastgesteld en opgelegd.
1.
De monsteranalyse van de basismonitoring wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium.
2.
De voorzitter kan een laboratorium op verzoek een erkenning verlenen indien is voldaan aan de door het bestuur bij besluit vastgestelde erkenningsvoorwaarden, houdende kwaliteitseisen en voorgeschreven analysemethodieken.
3.
3. De houder of be- of verwerker draagt ervoor zorg dat een kalf of een product daarvan, waarvan een monster is genomen ten behoeve van de basismonitoring, het bedrijf van de houder of be- of verwerker niet verlaat, tot het moment waarop de analyseresultaten aan de houder of be- of verwerker bekend zijn gemaakt.
4.
4. Het derde lid is niet van toepassing op kalveren of producten daarvan, waarvan het genomen monster alleen op afwezigheid van antibiotica zal worden onderzocht.
1.
De regelinghouder stelt het productschap op de hoogte van alle onderzoeksresultaten in het kader van het programma monitoring kritische stoffen.
2.
Het productschap stelt de Voedsel en Waren Autoriteit en de Algemene Inspectiedienst terstond op de hoogte van bevindingen en onderzoeksresultaten van de voorzitter of de regelinghouder, verkregen in het kader van de monitoring kritische stoffen, die duiden op de aanwezigheid van kritische stoffen bij kalveren of kalfsvlees.
1.
Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur bij besluit aangewezen dienst of de door het bestuur bij besluit aangewezen personen. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
Ondernemers zijn verplicht:
a. aan de door het bestuur aangewezen dienst en personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
b. aan de door het bestuur aangewezen dienst en personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar dan wel waarin voorraden, waaronder begrepen kalveren, karkassen, monsters en verpakkingsmateriaal, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen dan wel worden vervoerd;
c. toe te staan dat controleurs van de door het bestuur aangewezen dienst en de door het bestuur aangewezen personen monsters nemen uit de voorraden van het bedrijf van de ondernemer (waaronder begrepen kalveren, karkassen, monsters en verpakkingsmateriaal), ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden. De ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen van de door het bestuur aangewezen dienst en personen.
3.
De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.
Artikel 14
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 .
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2008.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 24 september 2008
plv. voorzitter
secretaris