Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Voorzitter ledenraad
+ Vergaderingen
+ Besluitvorming
+ Bekendmaking besluiten
+ Ledenraadscommissies
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening ledenraad

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 19 april 2015. U leest nu de tekst die gold op 18 april 2015.
Verordening ledenraad
De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB;
Overwegende dat het gewenst is regelen te stellen met betrekking tot het functioneren van de ledenraad;
Gelet op artikel 77 van de Wet op het notarisambt;
Gezien het ontwerp van het bestuur met bijbehorende toelichting;
Gelet op de adviezen van de kamers van toezicht,
Gelet op de adviezen van de ringen;
stelt de navolgende verordening vast:
Artikel 1
De ledenraad kan aan de voorzitter van het bestuur van de KNB, indien deze de vergadering bijwoont, verzoeken het voorzitterschap van een bepaalde vergadering op zich te nemen. Een besluit hiertoe van de ledenraad wordt bij de aanvang van de vergadering genomen op voorstel van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of een lid van de ledenraad met gewone meerderheid van stemmen. De ledenraad kan tijdens de vergadering besluiten het verzoek in te trekken.
1.
Wanneer het bestuur van de KNB de ledenraad wil oproepen om te vergaderen geeft hij hiervan kennis aan de voorzitter van de ledenraad.
De ledenraad kan ook zonder oproep van het bestuur van de KNB vergaderen wanneer ten minste zes leden van de raad schriftelijk aan het bestuur om een vergadering hebben verzocht, onder overlegging van de te behandelen onderwerpen en het bestuur met binnen vier weken na dit verzoek de ledenraad heeft opgeroepen.
2.
De voorzitter stelt de plaats en tijd van de vergadering vast en deelt deze ten minste drie weken voor de vergadering schriftelijk mee aan de leden van de ledenraad, aan de ringbesturen en aan het bestuur van de KNB. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
3.
Bij de oproeping tot de vergadering worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4.
Een voorstel van een lid van de ledenraad van het bestuur van de KNB of van een van de ringen moet, om op de agenda van de ledenraad te worden geplaatst, ten minste vijftien dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend. De voorzitter maakt de voorstellen uiterlijk tien dagen voor de vergadering bekend aan de leden van de ledenraad en, indien hij dit wenselijk oordeelt, aan het bestuur van de KNB en aan de ringbesturen.
5.
Voorstellen die niet op de agenda van de vergadering zijn geplaatst kunnen alleen worden behandeld met goedkeuring van alle ter vergadering aanwezige leden. Deze voorstellen kunnen slechts aangenomen worden met ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
6.
De plaatsvervangend voorzitter treedt op in de plaats van de voorzitter hetzij in overleg met de voorzitter hetzij bij zijn afwezigheid.
7.
In geval van afwezigheid van zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter treedt een door de ledenraad aangewezen voorzitter van een ringbestuur op als waarnemend voorzitter.
1.
De delegatie van een ring wordt gevormd door de twee ledenraadsleden, of hun plaatsvervangers.
2.
Elke delegatie heeft zoveel stemmen als het aantal leden van de ring waartoe zij behoort bij de aanvang van het betreffende boekjaar.
3.
Een ledenraadslid of zijn plaatsvervanger kan zich door een ander ledenraadslid al dan niet uit zijn eigen ring schriftelijk laten vertegenwoordigen. Een ledenraadslid kan in dezelfde vergadering slechts als gemachtigde stem uitbrengen voor leden uit ten hoogste twee andere ringen.
1.
Besluiten worden genomen en verkiezingen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen tenzij in deze verordening anders is bepaald.
2.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan beslist het lot.
3.
Bij staking van stemmen over andere aangelegenheden dan verkiezing van personen in het voorstel verworpen.
4.
Stemming over personen geschiedt met ongetekende briefjes. De stemming kan mondeling plaatsvinden wanneer dan de helft van de ter vergadering aanwezige leden dit wenselijk oordelen. Stemming over zaken geschiedt mondeling.
5.
De voorzitter van de ledenraad kan constateren, mits zonder tegenspraak uit de vergadering, dat een voorstel zonder hoofdelijke stemming of bij acclamatie is aangenomen.
Artikel 5
De besluiten worden door de voorzitter zo spoedig mogelijk aan de leden van de KNB bekendgemaakt hetzij schriftelijk, al dan niet door publicatie in een periodiek van de KNB dat aan alle leden wordt toegezonden, hetzij met behulp van datacommunicatie.
1.
De ledenraad kan zich onder zijn verantwoordelijkheid ter voorbereiding en/of uitvoering van zijn taken en van door hem te nemen of genomen besluiten doen bijstaan door een of meer uit zijn leden samengestelde commissies waaronder in ieder geval een vacaturecommissie en een financiële commissie.
2.
De ledenraad kan voor de commissies bedoeld in lid 1 een reglement vaststellen.
1.
De ringbesturen in het ressort van de desbetreffende kamer voor het notariaat treden met elkaar in contact over hun voordracht voor de leden en plaatsvervangende leden van de kamer voor het notariaat in hun ressort, na daaromtrent het gevoelen te hebben ingewonnen van de leden van hun ring.
2.
Voor elke vacature bevat de voordracht zo mogelijk twee namen van notarissen, kandidaat-notarissen of toegevoegd notarissen.
3.
De ringbesturen dienen hun gezamenlijke voordracht in bij de ledenraad twee weken voor de vergadering waarin de ledenraad moet benoemen.
Artikel 7
De Algemene Termijnenwet is van overeenkomstige toepassing op deze verordening.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening ledenraad.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2000 of zoveel later als de termijn van tien dagen na publicatie in de Staatscourant als bedoeld in artikel 91 lid 2 Wet op het notarisambt is verstreken.
Utrecht, 16 februari 2000 respectievelijk 21 juni 2000.