Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening kostenvergoedingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2006.
Verordening kostenvergoedingen
De ledenvergadering van de Orde Nederlands Instituut van Accountants,
Gelet op de artikelen 38, lid 1, 49 en 76, lid 1, van de Wet op de Registeraccountants;
Stelt de volgende verordening vast:
1.
Als reiskosten worden vergoed de door de reiziger werkelijk gemaakte kosten om langs de kortste weg van zijn woon- of verblijfplaats te komen naar zijn plaats van bestemming en terug.
2.
Voor reizen in het binnenland geldt, indien gebruik wordt gemaakt van een eigen vervoermiddel, daarbij een vergoeding per kilometer, die door het bestuur wordt vastgesteld met inachtneming van het beginsel dat alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.
Artikel 2
Als verblijfkosten worden vergoed de werkelijk gemaakte kosten voor consumpties, maaltijden en overnachting, voor zover deze kosten naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk zijn gemaakt en binnen de grenzen van de redelijkheid blijven.
1.
De voorzitter van de Raad voor Geschillen, als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de Raad voor Geschillen, ontvangt jaarlijks een vaste vergoeding van € 1.350.
2.
De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad voor Geschillen, die als voorzitter van een Kamer van de Raad voor Geschillen optreden, ontvangen als vergoeding voor tijdverzuim per bijgewoonde zitting een bedrag van € 265 per dagdeel met een maximum van € 530 per dag.
3.
De overige leden van de Raad voor Geschillen ontvangen als vergoeding voor tijdverzuim een bedrag van € 190 per dagdeel met een maximum van € 380 per dag.
1.
De voorzitter van het examenbureau, bedoeld in artikel 74 van de Wet op de Registeraccountants , dan wel het lid van het examenbureau dat bij ontstentenis van de voorzitter als plaatsvervangend voorzitter optreedt, ontvangt als vergoeding voor tijdverzuim per bijgewoonde vergadering een bedrag van € 265 per dagdeel met een maximum van € 530 per dag.
2.
De overige leden van het examenbureau ontvangen als vergoeding voor tijdverzuim per bijgewoonde vergadering een bedrag van € 190 per dagdeel met een maximum van € 380 per dag.
1.
De voorzitter van het curatorium, bedoeld in artikel 75 van de Wet op de Registeraccountants dan wel het lid van het curatorium dat bij ontstentenis van de voorzitter als plaatsvervangend voorzitter optreedt, ontvangt als vergoeding voor tijdverzuim per bijgewoonde vergadering een bedrag van € 265 per dagdeel met een maximum van € 530 per dag.
2.
De overige leden van het curatorium ontvangen als vergoeding voor tijdverzuim per bijgewoonde vergadering een bedrag van € 190 per dagdeel met een maximum van € 380 per dag.
1.
Declaraties voor vergoeding van kosten als bedoeld in de artikelen 1 en 2 moeten op een daartoe door het bestuur ter beschikking gesteld formulier bij het bestuur worden ingediend uiterlijk binnen één maand na afloop van het boekjaar van de Orde, waarin deze kosten zijn gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn, welke naar het oordeel van het bestuur niet het gevolg is van bijzondere omstandigheden, vervalt het recht op vergoeding.
2.
Het bestuur kan verlangen dat aan hem bewijsstukken worden overgelegd waaruit de juistheid van de ingediende declaratie blijkt.
Artikel 6
Goedgekeurd bij beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 5 maart 1968, nr. 268/165/DO, Directoraat-Generaal voor Industrie en Handel. Wijzigingen laatstelijk goedgekeurd bij beschikking van de Minister van Economische Zaken d.d. 21 februari 2002, nr. ME/MW/02009318.
1.
Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 19 mei 1967.
2.
Zij kan worden aangehaald onder de naam: Verordening Kostenvergoedingen.