{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening Klachtbehandeling Bedrijfschap Horeca en Catering 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven, betreffende de behandeling van klachten (Verordening Klachtbehandeling Bedrijfschap Horeca en Catering 2008)
Het bestuur van het Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven;
Gelet op artikel 92 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit vast te stellen de navolgende verordening:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Bedrijfschap: Bedrijfschap Horeca en Catering;
b. Awb: Algemene wet bestuursrecht ;
c. klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van het Bedrijfschap, als bedoeld in artikel 9:1 van de Awb, voor zover tegen de gedraging niet de mogelijkheid van bezwaar of beroep als bedoeld in de Awb openstaat of heeft opengestaan;
1.
Het Bedrijfschap draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen.
2.
De aanvullende bepalingen voor een klachtadviesprocedure van afdeling 9.1.3 van de Awb zijn van toepassing.
1.
Het dagelijks bestuur benoemt één van de leden van het bestuur tot klachtenadviseur.
2.
De klachtenadviseur wordt benoemd voor de zittingsperiode van het bestuur en kan worden herbenoemd voor de duur van telkens twee jaren.
3.
De klachtenadviseur wordt ondersteund door een klachtencoördinator. De voorzitter benoemt een medewerker van het Bedrijfschap tot klachtencoördinator.
1.
De klachtenadviseur behandelt de in deze verordening bedoelde schriftelijke klachten over gedragingen van het Bedrijfschap.
2.
De klachtenadviseur neemt bij de behandeling van klachten de bepalingen van afdeling 9.1.2 van de Awb en de bepalingen van deze verordening in acht.
1.
De klachtencoördinator gaat, na indiening van een klacht, na of de klacht op eenvoudige wijze naar tevredenheid van de klager kan worden opgelost.
2.
Als de situatie beschreven in lid 1 zich voordoet, vervalt ingevolge artikel 9:5 Awb de verplichting tot verdere toepassing van de bepalingen van afdeling 9.1.2 van de Awb en van deze verordening.
3.
De klachtencoördinator bericht de klager in dat geval dat het Bedrijfschap er, zonder tegenbericht, van uitgaat dat de klacht naar tevredenheid van de klager is opgelost.
1.
De klachtenadviseur stelt een advies op met de bevindingen aangaande de klacht en de daaraan te verbinden conclusies. Dit advies is onder meer voorzien van een conceptbrief gericht aan de klager.
2.
De klachtenadviseur brengt het advies bedoeld in lid 1 uit aan de secretaris van het Bedrijfschap indien het een klacht betreft over een medewerker van het Bedrijfschap.
3.
In de gevallen bedoeld in lid 2 vindt de afdoening van de klacht, namens het bestuur, plaats door de secretaris van het Bedrijfschap.
4.
De klachtenadviseur brengt het advies bedoeld in lid 1 uit aan het bestuur indien het een klacht betreft over het bestuur als zodanig, de voorzitter, het dagelijks bestuur of een lid van het dagelijks bestuur, een adviescommissie of lid van een adviescommissie of de secretaris van het Bedrijfschap.
5.
In de gevallen bedoeld in lid 4 vindt de afdoening van de klacht, namens het bestuur, plaats door het dagelijks bestuur.
Artikel 7
De klachtencoördinator draagt zorg voor registratie van de bij het Bedrijfschap ingediende klachten en voor de jaarlijkse publicatie daarvan in het jaarverslag van het Bedrijfschap. Tevens draagt de klachtencoördinator er zorg voor dat steeds informatie verstrekt kan worden over de stand van de behandeling van ieder individuele klacht.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2008
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Klachtbehandeling Bedrijfschap Horeca en Catering 2008.
Deze verordening zal worden afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
Zoetermeer, 19 maart 2008
voorzitter
secretaris