Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Inleidende bepaling
+ 3. De commissie
+ 4. Procedure
+ 5. Hoorzitting
+ 6. Schriftelijke verslaglegging
+ 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 20 februari 2006, houdende de nadere regeling van de behandeling van bezwaarschriften door een interne bezwaarcommissie (Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 18, eerste lid, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie en artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 72 van de Wet op de bedrijfsorganisatie Algemene wet bestuursrecht
a. productschap: Productschap Vee en Vlees;
b. bestuursorgaan: orgaan van het productschap, als bedoeld in ;
c. wet: ;
d. bezwaarschriftencommissie PVV: commissie belast met het horen van bezwaarden in het kader van de behandeling van de bij het bestuursorgaan ingediende bezwaarschriften;
e. voorzitter: voorzitter van de bezwaarschriftencommissie PVV.
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op de bij het productschap ingediende bezwaarschriften die zijn gericht tegen besluiten of handelingen, als bedoeld in artikel 18, eerste lid, aanhef onder a, onderscheidenlijk b, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, genomen respectievelijk verricht krachtens de Landbouwwet , de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren , de In- en Uitvoerwet , de Douanewet en de Algemene wet inzake rijksbelastingen .
Artikel 3
De bezwaarschriftencommissie PVV is belast met het horen van belanghebbende als bedoeld in artikel 7:2 van de Wet.
1.
De bezwaarschriftencommissie PVV bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door de voorzitter van het productschap.
2.
De voorzitter van het productschap benoemt overeenkomstig het eerste lid een plaatsvervangend voorzitter en een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden.
3.
De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter hebben de hoedanigheid van meester in de rechten.
1.
De secretaris van de bezwaarschriftencommissie PVV wordt aangewezen door de voorzitter van het productschap. De secretaris van de bezwaarschriftencommissie PVV heeft de hoedanigheid van de meester in de rechten.
2.
De voorzitter van het productschap kan tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris van de bezwaarschriftencommissie PVV aanwijzen.
1.
Op het ingediende bezwaarschrift wordt door het productschap de datum van ontvangst aangetekend.
2.
Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de bezwaarschriftencommissie PVV gesteld.
3.
De secretaris van de bezwaarschriftencommissie PVV bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van het bezwaarschrift aan de indiener van het bezwaarschrift.
Artikel 7
De bevoegdheden ingevolge de artikelen 2:1, tweede lid, 6:6, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn waarbinnen het verzuim in de zin van niet voldoen aan de vereisten als bedoeld in deze bepaling, kan worden hersteld, 6:17 , voor zover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie, 7:4, tweede, zesde en achtste lid, 7:6, vierde lid, 7:9; 7:10, derde en vierde lid, van de wet worden voor de toepassing van dit besluit uitgeoefend door de voorzitter.
1.
De voorzitter is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.
2.
De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de bezwaarschriftencommissie PVV bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe in de hoorzitting te verschijnen.
1.
De hoorzitting wordt gehouden ten kantore van het productschap.
2.
De voorzitter bepaalt het tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld zich door de bezwaarschriftencommissie PVV te doen horen.
1.
De secretaris van de bezwaarschriftencommissie PVV deelt de belanghebbenden namens de voorzitter tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting.
2.
Binnen drie dagen nadat de in het eerste lid bedoelde mededeling is verzonden, kan een belanghebbende onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.
3.
De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk aan de belanghebbenden medegedeeld.
4.
De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden, dan wel voor zover de belanghebbende(n) daarmee instemmen, af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in het eerste, tweede en derde lid.
1.
De zitting van de bezwaarschriftencommissie PVV is openbaar.
2.
De deuren worden gesloten indien de voorzitter of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.
3.
Indien de bezwaarschriftencommissie PVV vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.
1.
Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.
2.
Het verslag houdt een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen.
3.
Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.
4.
Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die, voor zover ze nog niet ter beschikking van belanghebbende en het bestuursorgaan zijn, aan het verslag worden gehecht.
5.
Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de bezwaarschriftencommissie PVV.
6.
De bezwaarschriftencommissie PVV overhandigt het verslag en eventueel door de bezwaarschriftencommissie PVV ontvangen nadere informatie of onderzoeksrapportage, tijdig aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2006.
2.
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006.
Zoetermeer, 20 februari 2006
,
voorzitter
secretaris