Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening instelling van een onderzoeksfonds aanvoersector

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening instelling van een onderzoekfonds aanvoersector
Het bestuur van het Productschap Vis,
gelet op de artikelen 93, 95, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis heeft op 27 maart 2003 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2 artikel 1, vierde lid, van de Visserijwet 1963
Productschap : Productschap Vis;
Bestuur : het bestuur van het Productschap;
Voorzitter : de voorzitter van het Productschap;
Fonds : het fonds genoemd in ;
Commissie aanvoeraangelegenheden : de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de aanvoer;
Ondernemer : degene die een onderneming drijft waarvoor het Productschap is ingesteld;
Vis : Alle door uitoefening van de zee- of kustvisserij, in de zin van , verkregen soorten vis, schaal- of schelpdieren en alle door uitoefening van de IJsselmeervisserij verkregen soorten vis, een en ander met uitzondering van mosselen, oesters, kokkels, spisula, strandschelpen, zwaardscheden, mesheften en nonnetjes;
Mosselen : schelpdieren van het geslacht mytilus of het geslacht perna;
Oesters : schelpdieren van de soort Ostrea edulis of de soort Crassostrea gigas;
Kokkels : schelpdieren van de soort Cerastoderma edule;
Spisula : schelpdieren van de soort Spisula substruncata of de soort Spisula solida;
Strandschelpen : schelpdieren van de soort Spisula Spp.;
Zwaardscheden en Mesheften : schelpdieren van de soort Ensis Spp.;
Nonnetjes : schelpdieren van de soort Macoma balthica .
Aanvoerder : een ondernemer die vis aanvoert.
1.
Er is een Onderzoekfonds aanvoersector.
2.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het Productschap en mogen een bedrag van 900.000,-- Euro niet overschrijden.
Artikel 3
De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen, verminderd met eventuele inningskosten;
b. rente van belegde gelden;
c. terugbetaling van uitkeringen;
d. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Artikel 4
De middelen van het fonds zijn bestemd voor:
a. een bijdrage aan onderzoek- of ontwikkelingsprojecten voor de aanvoersector in de meest ruime zin van het woord;
b. andere uitgaven ten bate van onderzoek of ontwikkeling voor de aanvoersector in de meest ruime zin van het woord.
1.
Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.
2.
Het bestuur neemt geen besluit over de bestemming van de middelen van het fonds dan na advies van de Commissie aanvoeraangelegenheden.
Artikel 6
Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven in welk geval de voorzitter als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van de aanvoersector.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2003.
2.
De Verordening onderzoeksfonds aanvoersector wordt ingetrokken.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling van een onderzoekfonds aanvoersector.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris