Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening instelling van een onderwijsfonds aanvoersector

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening instelling van een onderwijsfonds aanvoersector
Het bestuur van het Productschap Vis heeft,
gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis , op 27 maart 2003 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2 artikel 1, vierde lid, van de Visserijwet 1963
Productschap : het Productschap Vis;
Bestuur : het bestuur van het Productschap;
Dagelijks bestuur : het dagelijks bestuur van het Productschap;
Commissie aanvoeraangelegenheden : : de commissie aanvoeraangelegenheden, welke is ingesteld door het bestuur;
Fonds : het fonds genoemd in ;
Ondernemer : degene die een onderneming drijft waarvoor het Productschap is ingesteld;
Mosselen : schelpdieren van het geslacht mytilus en van het geslacht perna ;
Vis : alle door uitoefening van de zee- of kustvisserij in de zin van (Stb. 312), verkregen soorten vis of delen hiervan, ongeacht of deze vis op enigerlei wijze is be- of verwerkt, met uitzondering van mosselen en oesters;
Aanvoerder : een ondernemer die vis en/of mosselen aanvoert.
1.
Er is een Onderwijsfonds aanvoersector.
2.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het Productschap en mogen een bedrag van 450.000,-- Euro niet overschrijden.
Artikel 3
De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen, verminderd met eventuele inningskosten;
b. rente van belegde gelden;
c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Artikel 4
De middelen van het fonds zijn bestemd voor:
a. het verlenen van geldelijke steun voor de bevordering van de opleiding voor het vissersberoep in de meest ruime zin van het woord;
b. het verlenen van geldelijke steun om het tot stand komen van goede leermiddelen ten dienst van het visserijonderwijs te bevorderen;
c. andere uitgaven ten bate van de opleiding voor het vissersberoep in de meest ruime zin van het woord;
d. het verstrekken van renteloze voorschotten, waarvan de terugbetaling wordt kwijtgescholden indien de betrokkene na het voltooien van zijn opleiding en onmiddellijk daarop aansluitend gedurende 3 jaren heeft gevaren op een Nederlands vissersvaartuig, t.b.v. van:
1. personen die een opleiding volgen voor één van de diploma’s ingevolge de Wet op de Zeevisvaartdiploma's;
2. andere daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komende categorieën van personen.
1.
Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.
2.
Het bestuur neemt geen besluit over de bestemming van de middelen van het fonds dan na advies van de Commissie aanvoeraangelegenheden.
3.
De toekenning van renteloze voorschotten, als bedoeld in artikel 4 onder d, geschiedt door het bestuur van het Productschap Vis.
Artikel 6
Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval de voorzitter als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van de aanvoersector.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2003.
2.
De Verordening instelling van een onderwijsfonds voor de aanvoersector wordt ingetrokken.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling van een onderwijsfonds aanvoersector.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
secretaris