Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector
Het bestuur van het Productschap Vis, gelet op de artikelen 93, 95, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis heeft op 27 maart 2003 de navolgende verordening vastgesteld.
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 2 artikel 1, vierde lid, van de Visserijwet 1963
Productschap : Productschap Vis;
Bestuur : het bestuur van het Productschap;
Voorzitter : de voorzitter van het Productschap;
Commissie aanvoeraangelegenheden : de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de aanvoer;
Ondernemer : degene die een onderneming drijft waarvoor het Productschap is ingesteld;
Aanvoerder : een ondernemer die vis aanvoert;
Fonds : het fonds genoemd in ;
Vis : alle door uitoefening van de zee- of kustvisserij, in de zin van , verkregen soorten vis, schaaldieren, mosselen en alle door uitoefening van de IJsselmeervisserij verkregen soorten vis;
Mosselen : schelpdieren van het geslacht mytilus of het geslacht perna.
1.
Er is een fonds voor de aanvoersector.
2.
De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het Productschap en mogen een bedrag van 1.361.340,-- Euro niet overschrijden.
Artikel 3
De baten van het fonds bestaan uit:
a. opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen, verminderd met eventuele inningskosten;
b. rente van belegde gelden en verstrekte voorschotten en leningen;
c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Artikel 4
De middelen van het fonds zijn bestemd voor:
a. het verstrekken van bijdragen aan verenigingen of stichtingen die volgens haar statuten ten doel hebben de algemene belangen in de aanvoersector te behartigen;
b. uitgaven ten bate van belangenbehartiging voor de aanvoersector in de meest ruime zin van het woord;
c. het verstrekken van commerciële leningen voor investeringen ten behoeve van de aanvoersector;
1.
Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.
2.
Het bestuur neemt geen besluit over de bestemming van de middelen van het fonds dan na advies van de Commissie aanvoeraangelegenheden.
Artikel 6
Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval de voorzitter als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van de aanvoersector.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2003.
2.
Met ingang van de in het voorgaande lid genoemde datum wordt, behoudens ten aanzien van reeds verschuldigde baten en lasten van het garantiefonds, de Verordening instelling garantiefonds voor de aanvoersector 1 ingetrokken.
3.
Alle reeds verschuldigde baten en lasten van het garantiefonds gaan over naar het fonds voor de aanvoersector.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter
1
- Goedgekeurd door de Minister van Landbouw en Visserij bij beschikking van 12-08-1989, nr. J 89/5936.
- Afkondigd in Vb. Bo. 29-09-1989, afl. 42, VVp 43.
- Laatstelijk gewijzigd bij Vo. I tot wijziging van de Verordening instelling garantiefonds aanvoersector van 10-11-1994 (Vb.Bo. 27-09-1996, afl. 54, VVp 10).
secretaris