Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Registratie
+ § 3. Afleverings- en meldingsformulier broedeieren
+ § 4. Afleverings- en meldingsformulier pluimvee
+ § 5. Pluimvee en broedeieren afkomstig van niet in Nederland geregistreerde pluimveebedrijven
+ § 6. Melden nieuwe productieperiode pluimvee
+ § 7. Melden pluimvee op elektronische wijze
+ § 8. Bewaartermijn
+ § 9. Toezicht
+ § 10. Derdenbinding
+ § 11. Gegevensinwinning en verstrekking gegevens aan derden
+ § 12. Handhaving
+ § 13. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 december 2005, houdende regels ter zake van de registratie van pluimveebedrijven en de identificatie en registratie van broedeieren en levend pluimvee (Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005)
Het bestuur van het Productschap;
Gelet op artikel 5a van de Landbouwkwaliteitsregeling delegatie bevoegdheden eieren (Stcrt. 2002, 215), artikel 12.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten (Stcrt. 1994, 250), de artikelen 93, 95, 96, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 4, 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien Richtlijn nr. 90/539/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PbEG L 303), Richtlijn nr. 2002/4/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 januari 2002 met betrekking tot registratie van onder Richtlijn 1999/74/EG van de Raad vallende inrichtingen waar legkippen worden gehouden (PbEGL 30) en de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: richtlijn 90/539/EEG
a. : van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 januari 2002 met betrekking tot registratie van onder van de Raad vallende inrichtingen waar legkippen worden gehouden (PbEGL 30);
b. : van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PbEG L 303);
c. productschap : het Productschap Pluimvee en Eieren;
d. bestuur : het bestuur van het productschap;
e. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
f. ondernemer : een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die al dan niet voor eigen rekening en risico bedrijfsmatig een pluimveebedrijf uitoefent of handelt in broedeieren of pluimvee;
g. pluimveebedrijf : voorziening - die een inrichting kan omvatten - die wordt gebruikt voor het opfokken of het houden van fok- of gebruikspluimvee;
h. inrichting : een perceelsgebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor een van de volgende bedrijfssectoren: 1 ° fokbedrijf: inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van fokpluimvee; 2° vermeerderingsbedrijf: inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van gebruikspluimvee; 3° opfokbedrijf: - ofwel een opfokbedrijf voor fokpluimvee, d.w.z. een inrichting die zich toelegt op het opfokken van fokpluimvee tot het voortplantingsstadium, - ofwel een opfokbedrijf voor gebruikspluimvee, d.w.z. een inrichting die zich toelegt op het opfokken van legkippen tot het legstadium; 4° kuikenbroederij: inrichting die zich toelegt op het inleggen en uitbroeden van broedeieren en het afleveren van eendagskuikens;
i. pluimvee : kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratites), die in gevangenschap worden opgefokt of gehouden voor de fokkerij, voor de productie van vlees of consumptie-eieren of om in het wild te worden uitgezet;
j. broedeieren : eieren afkomstig van pluimvee, bestemd om te worden bebroed;
k. eendagskuikens : pluimvee dat nog géén 72 uur oud is;
l. fokpluimvee : pluimvee van 72 uur en ouder, bestemd voor de productie van broedeieren;
m. gebruikspluimvee : pluimvee van 72 uur en ouder, dat wordt opgefokt of gehouden voor de productie van vlees of consumptie-eieren of om in het wild te worden uitgezet;
n. koppel : alle pluimvee met dezelfde gezondheidsstatus dat in hetzelfde lokaal of binnen dezelfde uitloopruimte wordt gehouden en dat een epidemiologische eenheid vormt. In batterijen omvat deze term alle dieren die hetzelfde omsloten luchtvolume delen;
o. legrassen : pluimvee, waarvan de nakomelingen bestemd zijn voor de productie van consumptie-eieren;
p. vleesrassen : pluimvee, waarvan de nakomelingen bestemd zijn voor de productie van vlees;
q. categorie : onderscheiden generaties pluimvee;
r. type : vleesras of legras;
s. geslacht : mannelijk of vrouwelijk;
t. merk : een door een ondernemer gevoerde commerciële naam, die bij het productschap als zodanig is aangemeld;
u. broedeierenstempel : een stempel, vermeldende het nummer waaronder het fokbedrijf of vermeerderingsbedrijf waar de broedeieren zijn voortgebracht, bij het productschap is geregistreerd;
v. broedmachine : een machine bestemd voor het op kunstmatige wijze uitbroeden van broedeieren;
w. afleveren : het verzenden van broedeieren of pluimvee naar een plaats binnen Nederland;
x. afleverings- en meldingsformulier broedeieren : document dat een zending broedeieren vergezelt bij het afleveren van broedeieren of document ten behoeve van de melding door een ondernemer van de inleg van broedeieren, al dan niet betrokken van een in Nederland geregistreerd bedrijf, in diens broedmachine;
y. afleverings- en meldingsformulier pluimvee : document dat een zending pluimvee vergezelt bij het afleveren van pluimvee of het document ten behoeve van de melding door een ondernemer van de opzet van pluimvee, al dan niet betrokken van een niet in Nederland geregistreerd bedrijf, op diens pluimveebedrijf;
z. bonnummer : uniek nummer op het afleverings- en meldingsformulier pluimvee;
aa. gezondheidscertificaat : een geldig, volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend certificaat als bedoeld in artikel 17 van of in bijlage I van Beschikking nr 96/482/EG (PbEG L196);
bb. productieperiode : aaneengesloten periode waarin door fok- respectievelijk gebruikspluimvee, broed- respectievelijk consumptie-eieren worden geproduceerd.
1.
De ondernemer, met uitzondering van de ondernemer die handelt in slachtpluimvee, registreert zich bij het productschap.
2.
Nadat de betrokken ondernemer naar waarheid opgave heeft gedaan van alle door de voorzitter ten aanzien van de registratie verlangde gegevens vindt registratie en toekenning van een registratienummer plaats per ondernemer of per pluimveebedrijf.
3.
De in het tweede lid bedoelde gegevens hebben ten minste betrekking op de volgende gegevens;
a. de naam, voornamen, geboortedatum en adres van de ondernemer, dan wel wanneer de onderneming door een rechtspersoon wordt gedreven de naam en adres van de onderneming;
b. de rechtsvorm en de datum van oprichting van de onderneming;
c. het bedrijfsadres van het (de) pluimveebedrijf(ven);
d. het soort, categorie en type pluimvee dat door de desbetreffende onderneming wordt gehouden of verhandeld, alsmede overige diersoorten die door de onderneming worden gehouden;
e. het houderijsysteem van de pluimveebedrijven, het aantal stallen en de maximumcapaciteit per stal.
4.
De ondernemer die is geregistreerd op basis van de Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003 , wordt geacht tevens te zijn geregistreerd conform onderhavige verordening.
5.
De ondernemer meldt elke wijziging in de geregistreerde gegevens binnen 4 weken nadat het desbetreffende feit of de wijziging zich heeft voorgedaan schriftelijk aan de voorzitter.
1.
De ondernemer voegt bij het afleveren van broedeieren, andere dan broedeieren afkomstig van duiven, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en loopvogels, een daarop betrekking hebbend afleverings- en meldingsformulier broedeieren bij, waarop de volgende gegevens worden vermeld:
a. de naam of firmanaam, het adres en het registratienummer van het afleverende pluimveebedrijf;
b. de naam of firmanaam, het adres en - voor zover bekend - het registratienummer van het ontvangende pluimveebedrijf;
c. het (de) registratienummer(s) van het (de) bedrijf(-ven) dat (die) de broedeieren heeft (hebben) geproduceerd;
d. het aantal afgeleverde broedeieren onderverdeeld naar soort, categorie, type en geslacht;
e. de afleverdatum;
f. het (de) bonnummer(s) van het (de) afleverings- en meldingsformulier(en) pluimvee van het (de) betreffende koppel(s) dat (die) de broedeieren heeft (hebben) geproduceerd;
g. of sprake is van broedeieren afkomstig van niet in Nederland geregistreerde pluimveebedrijven.
2.
In afwijking van het eerste lid, is het de afleverende ondernemer toegestaan om in plaats van het afleverings- en meldingsformulier broedeieren een soortgelijk document te gebruiken, dat ten minste de gegevens bevat als genoemd in het eerste lid.
1.
De ondernemer voegt bij het afleveren van pluimvee, andere dan duiven, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en loopvogels, een daarop betrekking hebbend afleverings- en meldingsformulier pluimvee bij, waarop de volgende gegevens worden vermeld:
a. de naam of firmanaam, het adres en het registratienummer van het afleverende pluimveebedrijf;
b. de naam of firmanaam, het adres en - voor zover bekend - het registratienummer van het ontvangende bedrijf;
c. het bonnummer;
d. het aantal pluimvee onderverdeeld naar soort, categorie, type en geslacht;
e. de geboortedatum van het pluimvee;
f. de afleverdatum;
g. het (de) bonnummer(s) van het (de) afleverings- en meldingsformulier(en) pluimvee van het (de) betreffende koppel(s) dat (die) de broedeieren heeft (hebben) geproduceerd, waaruit het betreffende pluimvee is voortgekomen of in geval van afleveringen, anders dan afleveringen van eendagskuikens, het (de) bonnummer(s) van het (de) afleverings- en meldingsformulier(en) pluimvee van het (de) betreffende koppel(s), waaruit het betreffende pluimvee is voortgekomen;
h. of sprake is van pluimvee afkomstig van niet in Nederland geregistreerde pluimveebedrijven.
2.
In afwijking van het eerste lid, is het de afleverende ondernemer toegestaan om in plaats van het afleverings- en meldingsformulier pluimvee een soortgelijk document op te stellen, dat ten minste de gegevens bevat als genoemd in het eerste lid.
1.
De ontvangende ondernemer verzendt binnen 5 werkdagen na de datum van aflevering van het pluimvee als bedoeld in artikel 4, een afschrift van het conform artikel 4 opgestelde afleverings- en meldingsformulier pluimvee aan het productschap.
2.
De ontvangende ondernemer is gekweten van de in het eerste lid bedoelde verplichting, indien de ondernemer die het pluimvee heeft afgeleverd, binnen 5 werkdagen na de datum van aflevering van het pluimvee als bedoeld in artikel 4, het afschrift van het conform artikel 4 opgestelde afleverings- en meldingsformulier pluimvee aan het productschap heeft gezonden.
3.
In afwijking van het eerste en tweede lid, is het de ondernemer toegestaan wekelijks een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend overzicht van de afleveringen pluimvee aan het productschap te zenden, mits dit overzicht ten minste de gegevens bevat als genoemd in artikel 4, eerste lid.
Artikel 6
De ondernemer die broedeieren, betrokken van niet in Nederland geregistreerde pluimveebedrijven, met uitzondering van broedeieren afkomstig van duiven, ganzen, kwartels, fazanten en loopvogels, inlegt in diens broedmachine, meldt deze broedeieren binnen 5 werkdagen na aflevering bij het productschap aan door middel van het toezenden van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend afleverings- en meldingsformulier broedeieren, dan wel van een afschrift van het op de broedeieren betrekking hebbende gezondheidscertificaat.
Artikel 7
De ondernemer die pluimvee, betrokken van niet in Nederland geregistreerde pluimveebedrijven, met uitzondering van duiven, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en loopvogels, opzet, meldt het pluimvee binnen 5 werkdagen na aflevering bij het productschap door middel van het inzenden van een afschrift van het volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend afleverings- en meldingsformulier pluimvee.
Artikel 8
Een koppel pluimvee, andere dan duiven, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en loopvogels, dat meer dan één productieperiode wordt ingezet, wordt binnen 5 werkdagen na het begin van de nieuwe productieperiode door de ondernemer bij het productschap aangemeld door middel van het toezenden van een door de ondernemer ondertekend document waarin ten minste de volgende gegevens worden vermeld:
a. de naam of firmanaam, het adres en het registratienummer van het pluimveebedrijf;
b. het aantal onderverdeeld naar soort, categorie, type en geslacht;
c. de geboortedata van het pluimvee; en de
d. datum van het begin van de nieuwe productieperiode.
1.
In afwijking van het bepaalde in de artikelen 5 en 7 kan de voorzitter op verzoek van de ondernemer op elektronische wijze een afleverings- en meldingsformulier pluimvee aan de ondernemer verstrekken ter invulling en verzending.
2.
Het bestuur stelt bij besluit regels vast omtrent de in het vorige lid bedoelde wijze van melding.
3.
Het in het tweede lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 10
De ondernemer bewaart een afschrift van de documenten en afleverings- en meldingsformulieren broedeieren en -pluimvee ten minste drie jaar te rekenen vanaf de datum van ondertekening.
1.
Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door personen en instanties die hiervoor door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.
2.
Ondernemers zijn verplicht:
a. aan de door het bestuur aangewezen personen en instanties al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
b. aan de door het bestuur aangewezen personen en instanties inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
c. aan de door het bestuur aangewezen personen en instanties te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot de bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar respectievelijk waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen respectievelijk worden vervoerd;
d. voor het overige alle medewerking te verlenen ter vervulling van de aan de door het bestuur aangewezen personen en instanties opgedragen toezichtstaak.
3.
De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.
4.
Het besluit bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 12
Het bij of krachtens deze verordening bepaalde is mede bindend voor natuurlijke en rechtspersonen, die geen ondernemers zijn, voor zover deze bedrijfsmatig handelingen verrichten, die in ondernemingen van ondernemers plegen te worden verricht.
1.
Met de registratie van ondernemers en de identificatie en registratie van levend pluimvee en eieren worden gegevens verzameld die nodig zijn voor de goede vervulling van de taak van het productschap.
2.
Uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden slechts verstrekt aan derden voor zover zulks in overeenstemming is met de artikelen 8 en 9 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 14
Op overtreding van het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 10 en 11, tweede lid, worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in artikel 2 van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004.
1.
[Wijzigt de Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003.]
2.
Verwijzingen naar de in het eerste lid genoemde bepalingen gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening volgens de concordantietabel in de bijlage .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 15 december 2005
voorzitter
secretaris