Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 10 juni 2010 tot vaststelling van enkele voorschriften met betrekking tot de hygiëne van eieren (Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2010)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren,
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. productschap : Productschap Pluimvee en Eieren;
b. bestuur : het bestuur van het productschap;
c. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
d. leghennen : pluimvee dat wordt gehouden voor de productie van consumptie-eieren;
e. leghennenbedrijf : pluimveebedrijf dat zich toelegt op het houden van leghennen;
f. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een leghennenbedrijf uitoefent;
g. grootverpakkingen : containers of andere verpakkingen met meer dan 360 eieren.
1.
In het geval een ondernemer eieren wast of op een andere wijze reinigt, dient hij deze eieren gescheiden te houden van eieren die deze behandeling niet ondergaan of niet hebben ondergaan.
2.
De ondernemer dient gewassen of anderszins gereinigde eieren als zodanig herkenbaar temaken door gebruik te maken van een door het bestuur bij besluit vastgesteld merkteken en het op de verpakking aanbrengen van de term “Klasse B”.
3.
Het besluit als bedoeld in het tweede lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
Voor de vermelding op banderollen en etiketten op grootverpakkingen dient de ondernemer gebruik te maken van een door het bestuur bij besluit vastgesteld model.
2.
Het besluit als bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door toezichthouders die hiervoor door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.
2.
De ondernemer is verplicht:
a. aan de door het bestuur aangewezen toezichthouders al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun taak;
b. aan de door het bestuur aangewezen toezichthouders inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar hun oordeel nodig is voor de vervulling van hun taak;
c. aan de door het bestuur aangewezen toezichthouders te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot zijn of haar bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar of waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen of worden vervoerd;
d. te gedogen dat door het bestuur aangewezen toezichthouders monsters nemen uit de voorraden, waaronder begrepen verpakkingsmateriaal, van het bedrijf van de ondernemer, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en de ondernemer zal alsdan de van hem of haar gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen van die toezichtouders.
3.
De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.
4.
Het besluit bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, de diensten en personen als bedoeld in artikel 3 alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekend gemaakt.
2.
De in het eerste lid bedoelde diensten en personen zijn gehouden de op voet van het eerste lid verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen.
3.
De voorzitter kan, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemingen, doch nimmer op zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een bepaalde onderneming kunnen worden afgeleid.
4.
Uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden aan andere dan de in het eerste lid genoemde personen en instanties slechts verstrekt voor zover zulks in overeenstemming is met de artikelen 8 en 9 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 5
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 .
1.
De Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005 wordt ingetrokken.
2.
Elke verwijzing naar de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005 in de regelgeving van het productschap wordt geacht te verwijzen naar de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2010.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2010.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 10 juni 210
voorzitter
secretaris