Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening huishoudelijke heffing vleesindustrie (PVV) 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 9 juni 2004, houdende vaststelling van een huishoudelijke heffing voor het jaar 2004 (Verordening huishoudelijke heffing vleesindustrie (PVV) 2004)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. onderneming : 1° slachterij, uitsnijderij of voorverpakker met een erkende inrichting als bedoeld in artikel 10 van van de Raad d.d. 26 juni 1964 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees (Pb EG L121 ); 2° inleenbedrijf, als bedoeld in artikel 1b, tweede lid, van de CAO Vleessector, dat diensten levert ten behoeve van de onder 1°0 bedoelde ondernemingen op het terrein van be- of verwerking van vlees;
b. ondernemer : Een natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming in stand houdt;
c. werknemer : 1° een ieder die werkzaam is in een onderneming als bedoeld in sub a, onder 1°, waaronder begrepen - een ieder die een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan met de ondernemer die de onderneming in stand houdt; - alsmede diegene die als zelfstandige zonder personeel of als uitzendkracht werkzaam is in de onderneming; 2° een ieder die als inleenkracht werkzaamheden verricht in een onderneming als bedoeld onder 1 sub a onder 1° en een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan met een ondernemer die een inleenbedrijf in stand houdt;
d. f.t.e. : Fulltime-equivalent van de werknemer waarbij de fulltime-equivalent gemiddeld 36 uur per week bedraagt
Artikel 2
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 .
1.
De ondernemer is voor het kalenderjaar 2004 op basis van het aantal werknemers dat op 1 april 2004 werkzaam is in de onderneming een heffing verschuldigd van € 56,- per f.t.e..
2.
De ondernemer is verplicht om uiterlijk 1 augustus 2004, door middel van invulling en ondertekening van een hem door het productschap verstrekt opgavenformulier, naar waarheid opgave te doen van het aantal werknemers dat op het tijdstip, als bedoeld in het eerste lid, in de onderneming werkzaam is.
1.
Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een op grond van het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het totaal aan heffing verschuldigde bedrag op grond van de Verordening huishoudelijke heffing vleesindustrie (PVV) 2004, de Verordening heffing o&o fonds vleesindustrie (PVV) 2004 en de Verordening heffing fonds sociale aangelegenheden vleesindustrie (PVV) 2004.
2.
De aftrek beloopt 50% van het bedrag, dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het betrokken kalenderjaar heeft betaald tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal is verschuldigd aan heffing, op grond van de in het eerste lid genoemde heffingsverordeningen, over datzelfde betrokken kalenderjaar.
3.
De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal- Economische Raad.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 6
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening huishoudelijke heffing vleesindustrie (PVV) 2004.
Zoetermeer, 9 juni 2004
voorzitter
secretaris