Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening HPA zaaizaad 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 mei 2013. U leest nu de tekst die gold op 17 mei 2013.
Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 31 mei 2010 tot vaststelling van de Verordening HPA zaaizaad 2010
Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 2 van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, artikel 64 van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006, de artikelen 96, 97 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 16, derde lid, van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen, en in aanmerking nemende Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PbEG L 30) en Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (“Integrale-GMO-verordening”) (PbEG L 299);
Gehoord het Productschap Akkerbouw;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. Hoofdproductschap : Hoofdproductschap Akkerbouw:
b. Verordening nr. 1234/2007 : Verordening (EEG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Ïntegrale-GMO-Verordening”);
c. Verordening nr. 73/2009 : Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003;
d. Verordening nr. 1121/2009 : Verordening (EG) nr. 1121/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening nr. 73/2009 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en V van die verordening ingestelde steunregelingen;
e. Verordening nr. 1122/2009 : Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector;
f. Verordening nr. 491/2007 : Verordening nr. 491/2007 : Verordening (EG) nr. 491/2007 van de Commissie van 3 mei 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1947/2005 wat betreft de verstrekking van gegevens betreffende zaaizaad;
g. EG-verordeningen : de onder b tot en met f genoemde verordeningen alsmede de ter uitvoering daarvan vastgestelde verordeningen van de Raad en de Commissie;
h. Teler : zaadvermeerderingsbedrijf bedoeld in artikel 19 van Verordening nr. 1121/2009;
i. Zaaizaadhandelsbedrijf : de kweker/zaadhandelaar die is geregistreerd ingevolge artikel 19 van Verordening nr. 1121/2009;
j. Vermeerderingscontract : contract tot vermeerdering van zaaizaad, gesloten tussen een teler en een zaaizaadhandelsbedrijf ingevolge artikel 19, eerste lid, onder a, van Verordening nr. 1121/2009;
k. Aangifteformulier : vermeerderingsaangifte, bedoeld in artikel 19, eerste lid, onder b, van Verordening nr. 1121/2009;
l. Overdrachtsformulier : formulier waarmee de teler verzoekt de steun voor zaaizaad van vezelvlas aan het zaaizaadhandelsbedrijf uit te betalen
m. Dienst Regelingen : Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
n. NAK : Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, dan wel een officiële keuringsdienst in een andere lidstaat van de Europese Unie.

en neemt overigens over de terminologie van de EG-verordeningen.
1.
Met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening en de EG-verordeningen bepaalde, stelt het hoofdproductschap jaarlijks op aanvraag voor telers een bedrag aan steun vast terzake van de productie van door de NAK overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van Verordening nr. 1121/2009 goedgekeurd zaaizaad van vezelvlas.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt het aan de teler toekomende bedrag uitbetaald aan het zaaizaadhandelsbedrijf, indien de teler daarom heeft verzocht door middel van het overdrachtsformulier.
3.
Het steunbedrag wordt mede vastgesteld op basis van de door de Dienst Regelingen aan het hoofdproductschap verstrekte gegevens en wordt betaald na ontvangst van de in artikel 13, vierde lid, van Verordening nr. 1122/2009 genoemde documenten en met inachtneming van de EG-verordeningen genoemde termijnen en toe te passen kortingen.
Artikel 3
Het zaaizaadhandelsbedrijf wordt door het hoofdproductschap beschouwd als te zijn geregistreerd als te zijn geregistreerd als kweker/handelaar, indien en voor zolang deze als kweker/handelaar is geregistreerd door de NAK dan wel is geregistreerd in een andere lidstaat conform artikel 19 van Verordening nr. 1121/2009.
1.
De teler is verplicht het door de Dienst Regelingen aan hem toegekende relatienummer op het aangifteformulier te vermelden.
2.
Het aangifteformulier wordt tijdig ingediend bij de NAK, een en ander overeenkomstig door de NAK gegeven aanwijzingen.
1.
De in artikel 13, vierde lid, onder c en d, van Verordening nr. 1122/2009 bedoelde gegevens worden door de teler dan wel het zaaizaadhandelsbedrijf naar de NAK gestuurd, een en ander overeenkomstig door de NAK gegeven aanwijzingen, en dienen voor een door de NAK te bepalen datum van het jaar volgende op het jaar waarin het zaad wordt geoogst, door de NAK te zijn ontvangen.
2.
De in het eerste lid bedoelde gegevens dienen uiterlijk 15 juni van het jaar volgende op het jaar waarin het zaad wordt geoogst, door het hoofdproductschap te zijn ontvangen.
Artikel 6
De opgave van de gegevens, bedoeld in artikel 13, vierde lid, onder a en b, van Verordening nr. 1122/2009 gebeurt door inzending van een kopie van het contract naar het hoofdproductschap dat uiterlijk 15 september door het hoofdproductschap dient te zijn ontvangen.
Artikel 7
Indien blijkt dat de teler onderscheidenlijk het zaaizaadhandelsbedrijf niet aan één of meer van de in de vorige artikelen gestelde voorwaarden en voorschriften heeft voldaan, kan het hoofdproductschap de aan hem uitbetaalde bedragen, onverminderd het recht tot terugvordering daarvan, in mindering brengen op de later uit hoofde van deze verordening uit te betalen bedragen dan wel overgaan tot inhouding onderscheidenlijk uitsluiting van de steun ingevolge de EG-verordeningen.
Artikel 8
In afwijking van het bepaalde in deze verordening is het de teler onderscheidenlijk het zaaizaadhandelsbedrijf toegestaan in plaats van de bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulieren gebruik te maken van eigen formulieren, mits deze vooraf zijn goedgekeurd door het hoofdproductschap.
1.
Het zaaizaadhandelsbedrijf is verplicht op verzoek van het hoofdproductschap gegevens te verstrekken als bedoeld in Verordening nr. 491/2007 door middel van een bij het hoofdproductschap te verkrijgen formulier.
2.
De teler onderscheidenlijk het zaaizaadhandelsbedrijf is verplicht de door of namens het hoofdproductschap dan wel de NAK gegeven aanwijzingen op te volgen.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
De Verordening HPA zaaizaad 2006 wordt alsdan ingetrokken.
3.
Verwijzingen naar de in het tweede lid bedoelde verordening moeten worden beschouwd als verwijzingen naar de onderhavige verordening.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA zaaizaad 2010.
Den Haag, 1 april 2010
voorzitter
secretaris